Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2013

Článek se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2013 a dále jejich vývojem od roku 2004.

Část 2. 1.2 Vývoj smrtelné pracovní úrazovosti v ČR

Část 2. 1.2 Vývoj smrtelné pracovní úrazovosti v ČR

Vývoj smrtelné pracovní úrazovosti za poslední období je dokumentován časovými řadami základních ukazatelů za posledních deset let počínaje rokem 2004. Vývoj počtu smrtelných pracovních úrazů je znázorněn v grafu č. 1.1, vývoj četnosti smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců je znázorněn v grafu č. 1.2. 

Smrtelná PÚ 2013

Smrtelná PÚ 2013

Smrtelná PÚ 2013

Průběh četnosti a počtu případů za uvedené období byl do roku 2006 totožný.  V roce 2009 došlo k významnému poklesu počtu pojištěnců, ale počet případů a četnost klesly ještě výrazněji. V letech 2010 a 2011 došlo k nárůstu obou ukazatelů. V roce 2012 došlo při nárůstu počtu pojištěnců k poklesu obou ukazatelů. Tuto skutečnost dokumentuje graf (č. 1.3) srovnání časových řad bazických indexů základních ukazatelů, v němž jsou bazickými hodnotami hodnoty ukazatelů v roce 2004. V období 2004 – 2009 poklesla smrtelná pracovní úrazovost o 44 %.

Na poklesu smrtelné pracovní úrazovosti v posledních deseti letech se nejvíce podílejí změny v organizační struktuře národního hospodářství, odstraňování rizikových prací a jejich nahrazování automatizací a mechanizací. Projevuje se vliv zlepšujícího se způsobu prevence a řízení BOZP v ČR.

Graf č. 1.4 zobrazuje strukturu smrtelných pracovních úrazů v ČR v letech 2004 – 2013. Celkový počet smrtelných pracovních úrazů je rozčleněn do tří skupin úrazů znázorněných třemi samostatnými křivkami vývoje. Jsou to jednak smrtelné pracovní úrazy, ke kterým došlo při dopravních nehodách na pozemních komunikacích (nikoli samotných vlaků a sražení chodce vlakem), dále smrtelné pracovní úrazy hlášené SÚIP, kromě případů, ke kterým došlo při těchto dopravních nehodách, a dále úrazy hlášené ČBÚ, ke kterým došlo při hornické činnosti nebo činnosti podléhající vrchnímu dozoru ČBÚ.

Počet smrtelných pracovních úrazů při těchto dopravních nehodách v letech 2008 až 2012 klesal, což je odrazem dopravní úmrtnosti v ČR obecně. V roce 2013 tento počet stagnoval. Dopravní policie zaznamenala v letech 2004 – 2013 (s výjimkou roku 2007) pokles počtu usmrcených osob při dopravních nehodách na pozemních komunikacích. V roce 2013 tento počet činil 654 osob (meziroční pokles o 88 osob), tj. 62 usmrcených osob na milion obyvatel. Bohužel touto bilancí se ČR nemůže chlubit, neboť se na mezinárodním žebříčku nachází na jedné ze spodních příček. Z bývalých postkomunistických zemí bylo nejhorší Polsko (109). Na prvních příčkách žebříčku byly, pro srovnání, Velká Británie (32), Švédsko (33) a Nizozemí (33 usmrcených osob na milion obyvatel v roce 2011).

Největší meziroční pokles počtu smrtelných pracovních úrazů při těchto dopravních nehodách byl zaznamenán v roce 1998. Obdobný pokles počtu osob usmrcených v roce 1998 při dopravních nehodách byl zaznamenán i dopravní policií. Tento pokles je přičítán omezení maximální povolené rychlosti v obcích na 50 km/h.

Smrtelná pracovní úrazovost 2013

V roce 2001 vstoupil v platnost zákon č. 361/2000 Sb ., upravující např. povinnosti řidiče k zajištění  bezpečnosti  chodců.  Díky  tomuto  zákonu  byl  při dopravních nehodách

zaznamenán meziroční pokles počtu usmrcených osob. Další výrazný meziroční pokles smrtelných pracovních úrazů při těchto dopravních nehodách byl zaznamenán v roce 2003. Tento pokles byl patrně ovlivněn přijetím zákona č. 475/2001 Sb. , který upravuje pracovní dobu a odpočinek řidičů. Vzhledem k tomu, že dopravní nehody jsou vyšetřovány zpravidla jen dopravní policií, nelze přesně doložit, zda se zákon podílel i na poklesu počtu případů při těchto událostech.

Vývoj počtu smrtelných pracovních úrazů hlášených SÚIP s vyloučením případů, ke kterým došlo při výše uvedených dopravních nehodách, vykazuje obdobný trend jako vývoj celkového počtu smrtelných pracovních úrazů vykazovaný za Českou republiku. V roce 2011 byl zaznamenán nárůst o 1 případ, v roce 2012 pokles o 7 případů a v roce 2013 byl počet stejný jako v roce 2012. Tyto úrazy jsou rozloženy do všech odvětví národního hospodářství, přičemž největší frekvenci výskytu smrtelných pracovních úrazů vykázalo stavebnictví.

Počet smrtelných pracovních úrazů hlášených ČBÚ v roce 2013 klesl na 4, které se udály při 3 událostech. Při hornické činnosti došlo v letech 2009 – 2013 průměrně k 7 případům ročně. V roce 2005 došlo k výraznému poklesu počtu o 13 případů z důvodu útlumu (poklesu počtu pojištěnců) v tomto odvětví. V roce 2006  došlo jen ke 3 případům.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail