Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2012

Zpráva se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2012 a dále jejich vývojem od roku 2003. Zabývá se rozdělením a vývojem ukazatelů podle regionů a odvětví v posledních pěti letech. Uvádí charakteristiku smrtelných pracovních úrazů, k nimž došlo v roce 2012, vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod.

Část 3. 1.2 Vývoj smrtelné pracovní úrazovosti v ČR

Část 3. 1.2 Vývoj smrtelné pracovní úrazovosti v ČR

Vývoj smrtelné pracovní úrazovosti za poslední období je dokumentován časovými řadami základních ukazatelů za posledních deset let počínaje rokem 2003. Vývoj počtu smrtelných pracovních úrazů je znázorněn v grafu č. 1.1, vývoj četnosti smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců je znázorněn v grafu č. 1.2.

Smrtelná pracovní úrazovost 2012

Smrtelná pracovní úrazovost 2012

Smrtelná pracovní úrazovost 2012

Průběh četnosti a počtu případů za uvedené období byl do roku 2006 totožný. V roce 2009 došlo k významnému poklesu počtu pojištěnců, ale počet případů a četnost klesly ještě výrazněji. V letech 2010 a 2011 došlo k nárůstu obou ukazatelů. V roce 2012 došlo při nárůstu počtu pojištěnců k poklesu obou ukazatelů. Tuto skutečnost dokumentuje graf (č. 1) srovnání časových řad bazických indexů základních ukazatelů, v němž jsou bazickými hodnotami hodnoty ukazatelů v roce 2003. Graf současně ukazuje, že v období 2003 – 2009 poklesla smrtelná pracovní úrazovost o 48 %.

Na poklesu smrtelné pracovní úrazovosti v posledních deseti letech se nejvíce podílejí změny v organizační struktuře národního hospodářství, odstraňování rizikových prací a jejich nahrazování automatizací a mechanizací. Projevuje se vliv zlepšujícího se způsobu prevence a řízení BOZP v ČR.

Graf č. 1.4 zobrazuje strukturu smrtelných pracovních úrazů v ČR v letech 2003 – 2012. Celkový počet smrtelných pracovních úrazů je rozčleněn do tří skupin úrazů znázorněných třemi samostatnými křivkami vývoje. Jsou to jednak smrtelné pracovní úrazy, ke kterým došlo při dopravních nehodách na pozemních komunikacích (nikoli samotných vlaků a sražení chodce vlakem), dále smrtelné pracovní úrazy hlášené SÚIP, kromě případů, ke kterým došlo při těchto dopravních nehodách, a dále úrazy hlášené ČBÚ, ke kterým došlo při hornické činnosti nebo činnosti podléhající vrchnímu dozoru ČBÚ.

Počet smrtelných pracovních úrazů při těchto dopravních nehodách v letech 2008 až 2012 klesal, což je odrazem dopravní úmrtnosti v ČR obecně. Dopravní policie zaznamenala v letech 2008 – 2012 (po nepříznivém roce 2007) pokles počtu usmrcených osob při dopravních nehodách na pozemních komunikacích. Počet usmrcených v roce 2012 byl od roku 1955 nejnižší a to 742. Bohužel ani bilancí „příznivých“ let 2009 a 2011 se ČR s hodnotou 73 usmrcených osob na milion obyvatel (2011) nemohla chlubit, neboť se na mezinárodním žebříčku nacházela na jedné ze spodních příček. Z bývalých postkomunistických zemí bylo nejhorší Polsko (109). Na prvních příčkách žebříčku byly, pro srovnání, Velká Británie (32), Švédsko (33) a Nizozemí (33 usmrcených osob na milion obyvatel).

Největší meziroční pokles počtu smrtelných pracovních úrazů při těchto dopravních nehodách byl zaznamenán v roce 1998. Obdobný pokles počtu osob usmrcených v roce 1998 při dopravních nehodách byl zaznamenán i dopravní policií. Tento pokles je přičítán omezení maximální povolené rychlosti v obcích na 50 km/h.

Smrtelná pracovní úrazovost 2012

V roce 2001 vstoupil v platnost zákon č. 361/2000 Sb ., upravující např. povinnosti řidiče k zajištění bezpečnosti chodců. Díky tomuto zákonu byl při dopravních nehodách zaznamenán meziroční pokles počtu usmrcených osob. Další výrazný meziroční pokles smrtelných pracovních úrazů při těchto dopravních nehodách byl zaznamenán v roce 2003. Tento pokles byl patrně ovlivněn přijetím zákona č. 475/2001 Sb. , který upravuje pracovní dobu a odpočinek řidičů. Vzhledem k tomu, že dopravní nehody jsou vyšetřovány zpravidla jen dopravní policií, nelze přesně doložit, zda se zákon podílel i na poklesu počtu případů při těchto událostech.

Vývoj počtu smrtelných pracovních úrazů hlášených SÚIP s vyloučením případů, ke kterým došlo při výše uvedených dopravních nehodách, vykazuje obdobný trend jako vývoj celkového počtu smrtelných pracovních úrazů vykazovaný za Českou republiku. V roce 2011 byl zaznamenán nárůst jen o 1 případ a v roce 2012 pokles o 7 případů. Tyto úrazy jsou rozloženy do všech odvětví národního hospodářství, přičemž největší frekvenci výskytu smrtelných pracovních úrazů vykázalo stavebnictví.

Počet smrtelných pracovních úrazů hlášených ČBÚ nevykazoval do roku 2004 žádný trend změn. Při hornické činnosti došlo v letech 2003 – 2012 průměrně k 9 případům ročně, pouze v letech 2003 a 2004 byl počet případů vyšší v důsledku důlních otřesů s následkem hromadných úrazů. V roce 2005 došlo k výraznému poklesu počtu o 13 případů z důvodu útlumu (poklesu počtu pojištěnců) v tomto odvětví. V roce 2006 došlo jen ke 3 případům. Meziroční pokles v roce 2012 byl zaznamenán o 3 případy.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail