Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2012

Zpráva se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2012 a dále jejich vývojem od roku 2003. Zabývá se rozdělením a vývojem ukazatelů podle regionů a odvětví v posledních pěti letech. Uvádí charakteristiku smrtelných pracovních úrazů, k nimž došlo v roce 2012, vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod.

Část 14. 6 Porušené předpisy

Část 14. 6 Porušené předpisy

V roce 2012 došlo ke 108 událostem, které měly za následek 113 smrtelných pracovních úrazů. V této souvislosti došlo i k dalším typům úrazů, tj. nepracovním nebo pracovním s různou dobou pracovní neschopnosti a různé závažnosti. Bylo identifikováno 152 závad BOZP a 136 porušení některého předpisu, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), a to 54 porušení. Ve 22 případech byl porušen zákon č. 361/2000 Sb. (silniční zákon). Dále bylo evidováno 60 porušení ustanovení dalších zákonů a prováděcích předpisů, většinou v návaznosti na zákoník práce, viz tabulka č. 6. U zraněných zaměstnanců bylo shledáno pravděpodobné zavinění a na to navazující pravděpodobné porušení předpisů BOZP v 5 případech. U 9 případů nebylo zavinění prokázáno. Přesné informace však nejsou v současné době k podrobné analýze k dispozici, protože oblastní ispektoráty práce nezjišťují porušení předpisů u zraněného zaměstnance (zákon č. 251/2005 Sb.).

Tabulka č. 6 Porušené předpisy a zavinění smrtelných pracovních úrazů v ČR v roce 2012 (VÚBP)

předpis:
kdo porušil:
zákon č. 262/2006 zákon č. 361/2000 další zákon, prováděcí předpis CELKEM předpisy BOZP zavinění pravděpodobné zavinění a porušený předpis
zraněný 8 14 10 32 63 5
jiná osoba - 8 - 8 16 -
zaměstnavatel, jiná firma 46 - 50 96 36 -
CELKEM 54 22 60 136 115 5

6.1 Zákoník práce a silniční zákon

Nejčastěji porušeným předpisem byl zákoník práce. Často bývá shledáno porušení několika ustanovení zákoníku práce současně, a to zaměstnancem, zaměstnavatelem, eventuelně i jinou osobou.

Porušení zák. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) zaměstnancem 8 případů

Porušení zák. č. 262/2006 Sb. jinou osobou nebylo zaznamenáno.

Porušení zák. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) zaměstnavatelem 46 případů.

Porušení zák. č. 361/2000 Sb. (silniční zákon) zaměstnancem (14 případů).

Porušení zák. č. 361/2000 Sb. (silniční zákon) jinou osobou (8 případů).

Porušení zák. č. 361/2000 Sb. zaměstnavatelem nebylo zaznamenáno.

6.2 Prováděcí a interní předpisy, další zákony

V návaznosti na výše uvedené paragrafy zákoníku práce byla porušena ustanovení následujících předpisů:

zaměstnavatelem nebo jinou firmou (50 případů):

• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP - 22 případů

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky - 6 případů

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci - 4 případy

• zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě - 3 případy

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích - 2 případy

• vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí - 2 případy

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí - 2 případy

• a dále po jednom případu: nařízení vlády č. 27/2002 Sb., nařízení vlády č. 406/2004 Sb., vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., vyhláška ČBÚ č. 51/1989 Sb., vyhláška č. 55/1996 Sb. a další 4 porušení blíže nespecifikovaného předpisu.

zaměstnancem (10 případů):

• vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí - 4 případy

• vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., o ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu - 1 případ

• vyhláška ČBÚ č. 51/1989 Sb., o ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů - 2 případy

• předpis SŽDC – Op 16 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci - 3 případy

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail