Analýza pracovní úrazovosti žen v ČR

Zdroj: 

Zpráva se zabývá ukazateli pracovních úrazů s pracovní neschopností a smrtelných zaznamenaných v České republice v období 2009 - 2011 odděleně u žen a mužů a jejich porovnáním.

Zpráva se zabývá rozdělením a vývojem ukazatelů podle odvětví, zaměstnání zraněného, zdroji zranění a úrazu. Pro porovnání závažnosti případů v závislosti na pohlaví byla zvolena časová řada osmiletá. Součástí analýzy jsou tabulky a grafy s přehledy a časovými řadami ukazatelů pracovní úrazovosti a okolnostmi pracovních úrazů komentovaných ve zprávě.

V České republice je průměrný počet nemocensky pojištěných osob přibližně 4,5 milionu. Poměr počtu žen a mužů je 47 : 53. Skladba pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři dny a smrtelných pracovních úrazů u žen a u mužů v uplynulých letech byla odlišná, neboť se lišila zejména v prováděných činnostech, odvětvích a zaměstnáních. Z toho vyplynuly i odlišné zdroje zranění a úrazu. Zároveň je počet obou typů úrazů u žen výrazně menší, než odpovídá jejich zastoupení mezi všemi nemocensky pojištěnými osobami. Globální ukazatele tedy popisují většinové chování, určené charakteristikami pracovních úrazů mužů.

1 Pracovní úrazovost žen a mužů v ČR v letech 2004 - 2011

Analýza smrtelných pracovních úrazů, k nimž došlo v České republice, vychází ze souboru dat uložených v databázi smrtelných pracovních úrazů, kterou udržuje VÚBP, v.v.i. Ke stanovení relativních ukazatelů byly použity údaje ze statistického zjišťování Českého statistiského úřadu „Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR“ (dále NemÚr). Analýza pracovních úrazů s pracovní neschopností vychází ze souboru dat v systému SÚIP (případy s pracovní neschopností delší než tři dny). Nejsou zde proto obsaženy případy, které se odehrály v odvětví Těžba nerostných surovin (podléhají dozoru systému ČBÚ).

Základními ukazateli pracovní úrazovosti a smrtelné pracovní úrazovosti jsou: počet nově hlášených pracovních úrazů v daném roce (tab. č. 1.2) a procento případů z příslušného celku (tab. č. 1.1).

Tabulka č. 1.1 Pracovní úrazy žen a mužů v letech 2004-2011, relativní poměr (ČSÚ)

rok pracovní úrazy s pracovní neschopností – graf 1.1 pracovní úrazy smrtelné - graf 1.2
ženy % muži % ženy % muži %
2004 25,1 74,9 4,5 95,5
2005 25,3 74,7 3,6 96,4
2006 24,6 75,4 3,9 96,1
2007 26,8 73,2 5,9 94,1
2008 26,6 73,4 4,6 95,4
2009 28,3 71,7 7,8 92,2
2010 29,0 71,0 9,1 90,9
2011 28,6 71,4 6,4 93,6
průměrný poměr 26,7 73,3 6,0 94,0

Tabulka č. 1.2 Pracovní úrazy a nemocensky pojištěné osoby v ČR v letech 2004 - 2011 (ČSÚ, VÚBP)

rok nemocensky pojištěné osoby pracovní úrazy s pracovní neschopností smrtelné pracovní úrazy
ženy muži ženy muži ženy muži
2004 2 059 827 2 329 424 20 829 60 859   9 176
2005 2 081 003 2 361 700 21 173 60 869 13 150
2006 2 107 619 2 389 414 21 306 60 990 4 148
2007 2 161 912 2 435 109 19 922 57 311 11 176
2008 2 148 642 2 423 801 18 995 52 286 8 166
2009 2 019 022 2 234 117 14 188 35 985  8 95
2010 2 076 836 2 234 124 14 977 36 701 11 110
2011 2 063 194 2 148 355 13 492 33 619  8 117
průměrný poměr 47,4 % 52,6 % 26,7 % 73,3 %  6,0 % 94,0 %

Tabulka č. 1.3 Pracovní úrazy žen a mužů v letech 2004-2011, relativní poměr (SÚIP)

rok pracovní úrazy s pracovní neschopností nad tři dny pracovní úrazy závažné, graf 1.3
ženy % muži % ženy % muži %
2004 25,0 75,0 13,8 86,2
2005 25,3 74,7 14,2 85,8
2006 24,6 75,4 13,9 86,1
2007 25,5 74,5 12,4 87,6
2008 26,4 73,6 13,9 86,1
2009 28,0 72,0 13,2 86,8
2010 29,0 71,0 17,8 82,2
2011 29,1 70,9 16,8 83,2
průměrný poměr 26,3 73,7 14,6 85,4

PÚ žen 2011

 

PÚ žen 2011

 

PÚ žen 2011


PÚ žen 2011

Z tabulky 1.1 a 1.2 a příslušných grafů vyplývá, že se dlouhodobě poměr pracovních úrazů u žen a mužů nemění. Je roven přibližně:

1 : 2 u pracovních úrazů bez pracovní neschopnosti (30,8 % : 69,2 %)

1 : 3 u pracovních úrazů s pracovní neschopností (26,7 % : 73,3 %)

1 : 3 u pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři dny (26,3 % : 73,7 %)

1 : 6 u pracovních úrazů závažných, tj. s hospitalizací nad 5 dní (14,6 % : 85,4 %)

1 : 16 u pracovních úrazů smrtelných (6,0 % : 94,0 %)

Poměr pracovních úrazů u žen a mužů se mění podle závažnosti a délky pracovní neschopnosti (graf č. 1.5).

PÚ žen 2011

Smrtelné pracovní úrazy žen a mužů v odvětvích v letech 2009 – 2011

Grafy č. 2.1 a 2.2 zobrazují podíl počtu smrtelných pracovních úrazů žen a mužů v letech 2009 - 2011 v odvětvích (CZ-NACE). Z grafů plyne, že smrtelná pracovní úrazovost žen a mužů byla v těchto letech velice rozdílná. K největšímu počtu smrtelných pracovních úrazů žen došlo v málo rizikových odvětvích. Způsobeno to bylo tím, že v těchto odvětvích docházelo ke smrtelným pracovním úrazům převážně v důsledku dopravních nehod. Ve Stavebnictví (F.) nebo v Zemědělství, lesnictví a rybářství (A.) k žádným případům nedošlo. U mužů došlo k největšímu počtu smrtelných pracovních úrazů v rizikových odvětvích, zejména ve Zpracovatelském průmyslu (C.) a ve Stavebnictví (tab. č. 2.1).

Poznámka: Pro větší přehlednost grafů byla některá odvětví, v nichž došlo k ojedinělým smrtelným pracovním úrazům, sloučena do jediného označené jako „ostatní odvětví“, např. Zdravotní a sociální péče (Q.), Kulturní, zábavní a rekreační činnost (R.), atd.

Tabulka č. 2.1 Smrtelné pracovní úrazy žen a mužů v ČR v odvětvích v letech 2009 - 2011 podléhající statistickému zjišťování NemÚr (VÚBP)

kód odvětví (CZ-NACE) smrtelné pracovní úrazy
ženy muži celkem
A. Zemědělství, lesnictví, rybářství - 35 35
B. Těžba a dobývání - 15 15
C. Zpracovatelský průmysl 4 78 82
D. Výroba a rozvod elektřiny a j. energie - 3 3
E. Zásobování vodou; činnost s odpady - 16 16
F. Stavebnictví - 67 67
G. Velkoobchod, maloobchod; opravy motor. vozidel 4 16 20
H. Doprava a skladování 7 52 59
I. Ubytování, stravování a pohostinství 2 1 3
J. Informační a komunikační činnosti 1 3 4
K. Peněžnictví a pojišťovnictví 1 - 1
L. Činnosti v oblasti nemovitostí - 2 2
M. Profesní, vědecké a technické činnosti 2 9 11
N. Administrativní a podpůrné činnosti 2 12 14
O. Veřejná správa a obrana; povinné soc. zabezp. - 5 5
P. Vzdělávání 3 4 7
Q. atd ostatní odvětví 1 4 5
celkem ČR 2009 - 2011 27 322 349

PÚ žen 2011

PÚ žen 2011

Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad tři dny žen a mužů v odvětvích v letech 2009 – 2011

Grafy č. 2.3 a 2.4 zobrazují podíl počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři dny žen a mužů v letech 2009 - 2011 v odvětvích ekonomických činností (CZ-NACE). Počet případů je uveden v tabulce č. 2.2.

Tabulka č. 2.2 Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny žen a mužů v ČR v odvětvích v letech 2009 - 2011 (SÚIP)

kód odvětví (CZ-NACE) prac. úrazy s PN nad 3 dny
ženy muži celkem
A. Zemědělství, lesnictví, rybářství 2 632 6 197 8 829
B. Těžba a dobývání 10 116 126
C. Zpracovatelský průmysl 12 724 43 665 56 389
D. Výroba a rozvod elektřiny a j. energie 57 437 494
E. Zásobování vodou; činnost s odpady 228 2 739 2 967
F. Stavebnictví 234 10 554 10 788
G. Velkoobchod, maloobchod; opravy motor. vozidel 5 603 7 202 12 805
H. Doprava a skladování 3 376 9 233 12 609
I. Ubytování, stravování a pohostinství 1 186 899 2 085
J. Informační a komunikační činnosti 91 242 333
K. Peněžnictví a pojišťovnictví 225 76 301
L. Činnosti v oblasti nemovitostí 157 415 572
M. Profesní, vědecké a technické činnosti 307 757 1 064
N. Administrativní a podpůrné činnosti 1 074 2 121 3 195
O. Veřejná správa a obrana; povinné soc. zabezp. 1 268 2 853 4 121
P. Vzdělávání 2 806 1 148 3 954
Q. atd ostatní odvětví 4 868 2 841 7 709
celkem ČR 2009 - 2011 36 846 91 495 128 341

PÚ žen 2011

PÚ žen 2011

Klasifikace zdrojů zranění smrtelných pracovních úrazů byla provedena podle klasifikačního schématu VÚBP na základě spěšných hlášení nebo zpráv o vyšetřování smrtelného pracovního úrazu, zaslaných do VÚBP jednotlivými OIP, a informací získaných od ČBÚ, SÚIP, dopravní policie a drážní inspekce. V grafu č. 3.1 je znázorněn podíl počtu smrtelných pracovních úrazů žen v základních skupinách zdrojů zranění v letech 2009 – 2011.

PÚ žen 2011

U smrtelných pracovních úrazů došlo zejména k těmto úrazovým dějům:

1) dopravní nehody (zejména autonehody)

2) pády osob

3) pády na osobu

Druh nehody „dopravní nehoda“ byl nejčastěji evidovaný úrazový děj a to zejména u žen. Je to patrné v grafu č. 3.1, kde jako zdroj zranění byly evidovány „Stroje dopravní“ a to u 63 % případů. U mužů byly úrazové děje rozmanitější, což je znázorněno v grafu zdrojů zranění č. 3.2. Dopravní nehody jako druh nehody zaujaly také první místo, ale velký podíl měly i pády osob. V grafech zdrojů zranění je to znázorněno jako “Terén, přírodní předměty a budovy.“ Na třetím místě se umístily „Pevné látky a materiály“ u obou pohlaví.

PÚ žen 2011

V grafu č. 3.2 je znázorněn podíl počtu smrtelných pracovních úrazů mužů v základních skupinách zdrojů nehod v letech 2009 – 2011. Nejvíce zastoupenou skupinou u obou pohlaví jsou dopravní nehody včetně přejetí chodce. U žen tato skupina nehod zcela dominovala a jednalo se nejčastěji o jízdu osobními automobily. Celkem bylo evidováno 27 případů žen a 322 mužů.

Tabulka č. 3.1 Smrtelné pracovní úrazy žen a mužů v ČR ve zdrojích zranění v letech 2009 - 2011 podléhající statistickému zjišťování NemÚr (VÚBP)

kód zdroje zranění smrtelné pracovní úrazy
ženy muži celkem
11,13 Stroje dopravní – dopravní prostředky, rypadla… 17 117 134
12,15,17 Stroje dopravní – zdvihadla, dopravníky - 11 11
3 Stroje výrobní, měřící, zkušební - 14 14
5 Terén, přírodní předměty, budovy 5 90 95
6 Pevné materiály a předměty 3 47 50
7 Chemikálie, výbušniny, tekuté a plynné látky 1 20 21
4 Nářadí, náčiní a nástroje - 2 2
8 Plamen, stat.elektřina, záření, zvuk - 1 1
2 Stroje hnací a vložená zařízení 1 11 12
9 Lidé, živočichové, přírodní vlivy a neurčeno - 9 9
  celkem ČR 2009 - 2011 27 322 349

Klasifikace zdrojů pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři dny byla provedena podle klasifikačního schématu obsaženého v příloze č. III. k bývalé vyhlášce ČÚBP a ČBÚ č. 274/1990 Sb. V grafech č. 4.1 a 4.2 je znázorněn podíl počtu těchto případů evidovaných SÚIP v základních skupinách zdrojů úrazů v letech 2009 a 2010. Případy evidované ČBÚ zde uvedeny nejsou. Rok 2011 nebyl do zpracování zahrnut z důvodu přechodu na nový číselník (ESAW). V grafech č. 4.3 a 4.4 jsou pak uvedeny jen případy závažné (s hospitalizací nad pět dní).

PÚ žen 2011

Z grafů č. 4.1 a 4.2 vyplývá, že u obou pohlaví způsobily dopravní prostředky, narozdíl od smrtelných pracovních úrazů, jen malé procento pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři dny. Významný rozdíl však byl u dvou nejpočetnějších skupin zdrojů úrazu. U žen to byla skupina „Pracovní, dopravní prostory (jako zdroje pádů osob)“, ale u mužů skupina „Materiál, břemena, předměty“.

Z grafů č. 4.3 a 4.4 (závažné případy) vyplývá, že dopravní prostředky způsobily přibližně 15 % případů u žen a 17 % případů u mužů. Skupina „Pracovní, dopravní prostory (jako zdroje pádů osob)“ zaznamenala nejvíce případů u žen (42 %) i u mužů (38 %).

PÚ žen 2011

Tabulka č. 4.1 Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad tři dny žen a mužů v ČR ve zdrojích úrazu v letech 2009 – 2010 (SÚIP)

zdroje úrazu pracovní úrazy s pracovní neschopností nad tři dny 2009 - 2010, graf 4.1 a 4.2 z toho - pracovní úrazy závažné 2009 - 2010, graf 4.3 a 4.4
ženy muži ženy muži
Dopravní prostředky 994 3 075 48 226
Zdvihadla a dopravníky 197 685 11 44
Stroje (hnací, pomocné, obráběcí) 1 763 4 688 44 166
Pracovní, cestovní dopravní prostory (pády) 10 392 19 225 117 578
Materiál, břemena, předměty 6 067 23 772 17 288
Nářadí, nástroje, ručně ovládané strojky 2 116 5 374 3 29
Průmyslové škodliviny, horké látky, výbušniny 833 1 765 11 85
Kotle, nádoby a vedení (potrubí) pod tlakem 2 30 2 2
Elektřina 17 104 - 22
Lidé, zvířata a přírodní živly 1 695 1 934 19 51
Jiné zdroje a neuvedeno 520 988 8 26
celkem 24 596 61 640 280 1 517

PÚ žen 2011

PÚ žen 2011

Zaměstnání žen a mužů se u smrtelné pracovní úrazovosti zásadně liší. Muži se v letech 2009 – 2011 smrtelně zranili zejména při nebezpečných zaměstnáních (zpracovatelská a stavební), ženy zase při technických, zdravotnických a pedagogických zaměstnáních a to nejčastěji při jízdě v osobních automobilech. Podíl počtu těchto pracovních úrazů je uveden v tabulce č. 5.1 a grafech č. 5.1 a 5.2.

Tabulka č. 5.1 Zaměstnání žen a mužů při smrtelných pracovních úrazech v letech 2009 – 2011 (VÚBP)

zaměstnání smrtelné prac. úrazy
ženy muži
Obsluha stacionárních prům. strojů a zařízení, montážní dělníci 1 24
Obsluha pojízdných strojních zařízení a řidiči 2 70
Řemeslníci, kvalifikovaní výrobci, opraváři, atd. 1 124
Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví ap. - 23
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 4 35
Provozní pracovníci ve službách a obchodě 4 14
Nižší administrativní pracovníci, úředníci 3 3
Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí ap. pracovníci 10 11
Vědečtí a odborní duševní pracovníci, architekti, inženýři 2 10
Vedoucí a řídící pracovníci - 8
celkem ČR 27 322

Nejčastější zaměstnání smrtelně zraněných žen:

• Technické, zdravotnické a pedagogické pracovnice 10

Nejčastější zaměstnání smrtelně zraněných mužů:

• Řemeslníci, kvalifikovaní výrobci, stavební dělníci, zpracovatelé, horníci 124

• Obsluha pojízdných strojních zařízení a řidiči 70

• Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 35

PÚ žen 2011

PÚ žen 2011

PÚ žen 2011

PÚ žen 2011

Zaměstnání žen a mužů se u pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři dny také lišila. U mužů bylo nejvíce případů evidováno v zaměstnání „Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, stavební dělníci, zpracovatelé, opraváři“ a to téměř polovina případů. U žen to byly „Pracovnice provozní ve službách a obchodě“ (tabulka č. 5.2 a grafy č. 5.3 a 5.4).

Tabulka č. 5.2 Zaměstnání žen a mužů při pracovních úrazech s pracovní neschopností nad tři dny v letech 2009 – 2011 (SÚIP)

zaměstnání PÚ s PN nad 3 dny
ženy muži
Obsluha stacionárních prům. strojů a zařízení, montážní dělníci 5 240 13 049
Obsluha pojízdných strojních zařízení a řidiči 425 10 881
Řemeslníci, kvalifikovaní výrobci, opraváři, atd. 5 729 43 032
Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví ap. 2 389 2 879
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 5 500 10 246
Provozní pracovníci ve službách a obchodě 8 551 5 034
Nižší administrativní pracovníci, úředníci 4 000 2 277
Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí ap. pracovníci 3 589 2 973
Vědečtí a odborní duševní pracovníci, architekti, inženýři 1 123 597
Vedoucí a řídící pracovníci 300 527
celkem ČR 36 846 91 495

K největšímu počtu smrtelných pracovních úrazů žen došlo vlivem dopravních nehod. Dopravní stroje jako zdroje zranění byly u žen zastoupeny v 63 % případů (u mužů jen ve 36 %). U pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři dny způsobily dopravní prostředky jako zdroje úrazu jen mizivé procento případů a to u obou pohlaví téměř stejné (u žen 4 % a u mužů 5 %). U závažných pracovních úrazů (s hospitalizací nad pět dní) bylo toto procento u obou pohlaví vyšší a to u žen 17 % a u mužů 15 %. Na pracovní úrazovosti žen (bez rozlišení závažnosti) se nejvíce podílela skupina „Pracovní, dopravní prostory (jako zdroje pádů osob)“ a to 42 %. U mužů to byla tato skupina zdrojů úrazu jen u závažných případů (38 %). U případů s pracovní neschopností nad tři dny to však byla skupina „Materiál, břemena, předměty“ (39 %).

Vliv dopravních nehod na smrtelnou pracovní úrazovost žen je patrný i v odvětvích (CZ-NACE) a zaměstnáních (KZAM). U žen to bylo především odvětví Doprava a skladování (H.) a dále odvětví méně riziková, např. Velkoobchod, maloobchod, opravy motorových vozidel (G.), Profesní, vědecké a technické činnosti (M.), Peněžnictví a pojišťovnictví (K.) a další. Zaměstnání u žen to bylo především „Technické, zdravotnické a pedagogické pracovnice“ (37 %). Smrtelná pracovní úrazovost mužů se projevila v rizikových odvětvích (Zpracovatelský průmysl a Stavebnictví) a v rizikových zaměstnáních. Největší zastoupení měli „Kvalifikovaní výrobci, řemeslníci, opraváři a zpracovatelé“.

Odvětví, která výrazněji přispěla k pracovním úrazům s pracovní neschopností nad tři dny, se u obou pohlaví také lišila. Nejvíce byl zastoupen zpracovatelský průmysl, u žen 35 % a u mužů 48 %. Dále to byl u žen velkoobchod, maloobchod, opravy motorových vozidel, u mužů opět stavebnictví.

Zaměstnání žen a mužů se u pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři dny také lišila. U žen bylo evidováno nejvíce případů u „Pracovnic provozních ve službách a obchodě“ (23 %), ale u mužů to byli „Kvalifikovaní výrobci, řemeslníci, opraváři a zpracovatelé“ (47 %).

U pracovních úrazů s pracovní neschopností do tří dnů a bez pracovní neschopnosti nejsou k dispozici podrobné informace. Porovnáním všech typů pracovních úrazů podle závažnosti a délky pracovní neschopnosti se ukázalo, že největší podíl měly ženy na pracovních úrazech bez pracovní neschopnosti, tedy těch nejlehčích (31 %), a naopak nejmenší podíl měly na pracovních úrazech smrtelných (6 %). Čím byly pracovní úrazy závažnější, tím menší podíl na nich ženy měly.

Použité zdroje dat

1. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR (NemÚr), ČSÚ

2. Informační systém o pracovních úrazech, SÚIP

3. Databáze smrtelných pracovních úrazů, VÚBP

4. Data z databáze úrazů při dopravních nehodách, Dopravní policie ČR

5. Data z databáze Českého báňského úřadu

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail