Aktuální priority Ministerstva práce a sociálních věcí

Zdroj: 
Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka představil priority MPSV, které budou věcně a časově dány mandátem této vlády.

Priority Ministerstva práce a sociálních věcí

Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka uvádí: „Priority MPSV věcí vyplynou z programového prohlášení, jsou dány věcným a časovým mandátem této vlády.“

Základní priority:

 1. Zajistit řádný chod ministerstva a celého rezortu
 2. Realizovat protikrizová opatření, buď již přijatá, nebo následně schválená v parlamentu
 3. Úspěšně dokončit akce vyplývající z předsednictví ČR
 4. Připravit návrh státního rozpočtu na příští rok

Protikrizová opatření

Projekty „Vzdělávejte se!“ a Školení je šance“. Zatím zapojeno:

 • Vzdělávejte se!: 1200 firem – 27 000 zaměstnanců
 • Školení je šance: 22 firem – 4000 zaměstnanců

Novela insolvenčního zákona

 • obsahuje i novelu zákona o platební neschopnosti, která mj. reaguje na specifické podmínky sklářů, kterým umožní vyplatit zpětně 3 platy

Slevy na sociálním pojištění pro zaměstnavatele

 • Jeden z hlavních cílů je podpora a udržení zaměstnanosti

Cílem MPSV je sledovat dopad ekonomické situace na životní úroveň zejména těch občanů, kteří jsou znevýhodněni, jako jsou zdravotně postižení, senioři, rodiny s dětmi a přijímat k tomu, pokud to bude možné, příslušná opatření k minimalizaci těch negativních dopadů, jako je navrhnout valorizaci penzí, popř. existenčního a životního minima. V legislativním procesu je návrh na zvýšení přídavků na děti a rozšíření okruhu příjemců těchto přídavků a zvýšení a prodloužení podpory v nezaměstnanosti.

Další priority

 • Trvalá pozornost náběhu nového systému nemocenského pojištění
 • Rozsah a kvalita sociálních služeb
 • Pokračování v důchodové reformě na expertní a analytické úrovni
 • Ukončení rozpracovaných legislativních prací (zákoník práce)
 • Návrh státního rozpočtu (95 % výdajů je mandatorní povahy)

Novela zákoníku práce

 • V současné době je vyhodnocováno připomínkové řízení, kam bylo zasláno přes 700 připomínek.
 • Bude navržena minimalistická verze změn zákoníku práce, reagující na nález Ústavního soudu.
 • Bude projednána v rámci tripartity s cílem najít většinový konsenzus.

Akce CZ PRES v průběhu května a června s účastí ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky

1) Zasedání Výboru hlavních inspektorů práce (SLIC)
28. - 29. 5. 2009, Kongresové centrum Praha

Stručná charakteristika: Výbor hlavních inspektorů práce (SLIC) byl ustaven s cílem podporovat a rozvíjet společná legislativní a praktická opatření v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, přispívat k výměně informaci a rozvíjet spolupráci národních systémů inspekce práce. Hlavním tématem zasedání bude snižování úrazovosti a nemocí z povolání. Cílem akce bude především vyhodnotit účinnost přijatých opatření ke snižování pracovní úrazovosti a nemocí z povolání a zhodnotit dosažené výsledky snižování/vývoje pracovní úrazovosti a nemocí z povolání.

2) Formální zasedání Rady EPSCO
8. 6. 2009, Lucemburk

Stručná charakteristika: Rada EPSCO zasedne ve formaci ministrů pro zaměstnanost a sociální věci dne 8. června 2009 v Lucemburku. Návrh programu byl připraven ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU v Bruselu a Generálním sekretariátem Rady; odráží též agendy a priority projednávané Ministerstvem práce a sociálních věcí během období českého předsednictví v Radě EU. Diskuse se bude věnovat zejména přípravě červnového zasedání Evropské rady, výstupům nedávného Summitu zaměstnanosti a otázce Lisabonské strategie po roce 2010. Očekává se přijetí závěrů Rady k modelu flexijistoty v době krize, sociálním službám či začleňování Romů. Projednán bude i stav příprav komunitárních legislativních aktů například v oblasti zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň či rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich náboženství nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci.

3) 98. Mezinárodní konference práce
15. - 17. 6. 2009, Ženeva

Stručná charakteristika: Konference se bude zabývat mimo jiné následujícími tématy:

 • dopady hospodářské krize,
 • otázky HIV/AIDS ve světě práce
 • rovnost žen a mužů v rámci agendy důstojné práce.

ČR jako předsednická země v Radě EU uspořádá dne 16. 6. 2009 neformální setkání ministrů práce ČR, Francie, Maroka, Španělska, Švédska, Turecka a Ukrajiny, kterého se zúčastní rovněž zástupci Evropské komise, Mezinárodní organizace práce a evropských sociálních partnerů. Předmětem neformální diskuse bude téma „Evropské trhy práce – příležitosti a výzvy pracovní mobility“. Delegace využije konání konference k bilaterálním jednáním s členy delegací ostatních zemí.

Další akce českého předsednictví

1) Pracovní setkání manažerů systému EURES
4.- 5. 6. 2009, Praha

Stručná charakteristika: Pracovní setkání manažerů systému EURES je expertní setkání, jehož cílem je získat informace a úkoly, týkající se dalšího rozvoje systému EURES, které manažeři implementují do svých národních systémů.

2) Zasedání Administrativní komise sociálního zabezpečení migrujících pracovníků
11.-12. 6. 2009, Praha

Stručná charakteristika: Administrativní komise pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků byla ustavena s cílem zajistit provádění nařízení Rady č. 1408/71 a 574/72. Podle vnitřních pravidel tohoto orgánu zasedáním předsedá zástupce předsednické země. Zasedání se konají zpravidla čtyřikrát ročně v Bruselu.

3) Setkání pracovní skupiny asistentů generálních ředitelů pro veřejné služby zaměstnanosti
24. 6. 2009, Praha
S
etkání generálních ředitelů pro veřejné služby zaměstnanosti
25. – 26. 6. 2009, Kongresové centrum Praha
Setkání skupiny na vysoké úrovni pro strategii EURES
25. 6. 2009, Kongresové centrum Praha

Stručná charakteristika: Setkání generálních ředitelů pro veřejné služby zaměstnanosti slouží k prohloubení spolupráce a výměně informací v oblastech, které jsou náplní veřejných služeb zaměstnanosti. Projednávanými tématy jsou modernizace veřejných služeb zaměstnanosti, zaměstnávání rizikových skupin, aktivní opatření na trhu práce apod. Setkání generálních ředitelů bývá spojeno se setkáním Skupiny na vysoké úrovni pro strategii EURES. Tato skupina shromažďuje aktuální informace o fungování systému EURES a činí strategická rozhodnutí o jeho dalším rozvoji. Tématem jednání bude zejména role veřejných služeb zaměstnanosti v rámci evropské strategie zaměstnanosti a její posilování na evropské i národní úrovni s ohledem na současnou ekonomickou krizi.

Doprovodné akce CZ PRES konané pod záštitou MPSV

1) Konference na téma: Pracovní podmínky a sociální dialog
Realizátor: Eurofound
22. – 23. 6. 2009, Praha

Stručná charakteristika: Organizátorem konference je Eurofound – Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek – organizace Evropské Unie, jejíž rolí je poskytovat informace, poradenství a expertízy klíčovým aktérům na poli sociální pol tiky
EU, týkající se zejména životních a pracovních podmínek a pracovních vztahů, a to na základě srovnávacích studií, výzkumu a analýz. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo této akci záštitu CZ PRES. Konference bude zaměřena na propojení mezi pracovními podmínkami a sociálním dialogem na úrovni firem. Hlavním zdrojem pro konferenci budou případové studie, provedené v šesti zemích EU, a zkušenosti těchto zemí v této oblasti. Konference se pokusí nalézt odpovědi na to, zda se liší pracovní podmínky na základě přítomnosti či absence struktury sociálního dialogu a na to, jak sociální dialog ovlivňuje pracovní podmínky.

2) 17. evropská konference o sociálních službách – Kvalita a výkon v sociálních službách v Evropě
Realizátor: Evropská sociální síť (ESN) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Hlavním městem Prahou, Svazem měst a obcí ČR, Výborem regionů, Radou evropských obcí a regionů a organizací NVC podporovanou Norskou radou ministrů
22. – 24. 6. 2009, Praha

Stručná charakteristika: Pořádající organizací této mezinárodní akce se sociální tématikou je ESN (European Social Network) – nezávislá síť pro rozvoj sociálních služeb v Evropě. Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR), jakožto člen sítě ESN, se spolupodílí na přípravě této konference. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo nad akcí záštitu. Konference představí několik témat: Jaké systémy kvality dnes existují v různých částech Evropy a jak můžeme hodnotit jejich výsledky? Měli bychom se, v rámci stále mobilnější Evropy, spíše soustředit na společné standardy a principy? Jak se mohou ti, kdo využívají sociální služby, podílet na monitorování jejich kvality? Jaká by měla existovat rovnováha mezi náklady, výkonem a kvalitou a jak může kontrahování nebo zadávání služeb fungovat jako páka vedoucí ke zvýšení úrovně standardů a zajišťování lepších služeb lidem?

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail