Aktuální otázky v BOZP v kontextu EU a zastoupení ČR v jejích orgánech

Vývoj BOZP a směr politiky v této oblasti utvářejí významné mezinárodní organizace a instituce EU.

EU a ČR

Evropská komise deklarovala, že chce zaručit kvalitnější pracovní podmínky, včetně snížení počtu pracovních úrazů v EU. Vláda ČR, jakožto vrcholný orgán výkonné moci, schvaluje strategické dokumenty týkající se účasti ČR v EU a přijímá rozhodnutí v zásadních otázkách. V souladu se zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je ústředním orgánem státní správy pro záležitosti bezpečnosti práce Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci byl zřízen na základě rozhodnutí Rady 2003/C 218/01 ze dne 22. července 2003. Výbor pomáhá Evropské komisi při přípravě, provádění a hodnocení činností v oblasti BOZP. Výbor zejména na základě dostupných informací uskutečňuje výměnu názorů a zkušeností, které se týkají stávajících nebo připravovaných předpisů, pomáhá vypracovávat společný přístup k problémům v oblasti BOZP, určovat priority i opatření nezbytná k jejich provádění, upozorňuje Komisi na oblasti, které si žádají nové poznatky a provádění vhodných vzdělávacích a výzkumných opatření atd.

Pro odborné posuzování vybraných aktuálních problematik z oblasti BOZP bylo zřízeno více pracovních skupin, které se ad hoc scházejí, jednají a připravují návrhy stanovisek, které výbor posuzuje a následně případně schvaluje. Činnost výboru je založena tripartitní bázi.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) byla ustavena na základě nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994. Sídlí ve španělském městě Bilbao. Agentura přispívá k cílům, kterým je učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci. Agentura provádí výzkum, vývoj a rozšiřování spolehlivých, vyvážených a nestranných informací v oblasti BOZP, podporuje kulturu prevence rizik za účelem zlepšení pracovních podmínek v Evropě. Umožňuje spolupráci zástupců Evropské komise, vlád členských států, organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců i předních odborníků ze všech 28 členských států EU i dalších zemí.

Činnost agentury se odvíjí na tripartitní bázi. Agentura pravidelně pořádá celoevropské osvětové kampaně. Podrobný přehled aktivit v kalendářních rocích přinášejí výroční zprávy za jednotlivé roky, jsou vydávány včetně shrnutí, tj. stručného zeštíhleného dokumentu. Jasné představy o budoucnosti jsou zřetelné z nového strategického programu pro období 2014 - 2020.

Evropské novinky z oblasti BOZP je možno bezplatně získávat prostřednictvím měsíční zpravodajské služby OSHmail.

Strategický rámec

Po předchozích konzultacích zainteresovaných stran (včetně sociálních partnerů a členských států EU) vydala Evropská komise v červnu 2014 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014 - 2020. Strategický rámec BOZP navazuje na informace z dosavadních dvou realizovaných strategií z let 2007 - 2012 i 2002 - 2006.

Strategický rámec identifikuje následující tři výzvy:

  1. zlepšit implementaci stávající legislativy BOZP v malých a středních podnicích (opatření BOZP jsou pro MSP mnohdy disproporčně obtížnější dodržovat a zároveň jsou v MSP nejčastěji porušována),
  2. zlepšit prevenci nemocí z povolání,
  3. zohlednit stárnutí pracovní síly, vyrovnat se s demografickou změnou (podporovat ekonomické aktivity starších obyvatel a vhodné pracovní podmínky pro starší pracovníky).

Na tyto výzvy reagují klíčové strategické cíle:

  • hlouběji konsolidovat vnitrostátní strategie,
  • usnadnit zejména MSP dodržování právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (např. pomocí nástroje OiRA),
  • efektivněji vynucovat právní předpisy v oblasti BOZP,
  • zjednodušit stávající právní předpisy (propojením s programem REFIT a hodnocením rámcové směrnice 89/391/EHS),
  • zabývat se problematikou stárnoucí pracovní síly, vznikajícími novými riziky, prevencí onemocnění souvisejících s prací a nemocí z povolání,
  • zlepšit shromažďování statistických údajů a vytvořit informační základnu,
  • efektivněji koordinovat úsilí EU a mezinárodní úsilí o řešení otázek BOZP a spolupracovat s mezinárodními organizacemi.

Počáteční období časové působnosti strategického rámce se shoduje s obdobím, kdy dojde k vyhodnocování současné úpravy v rámci programu REFIT a rámcové směrnice 89/391/EHS.

Hodnocení ex-post právních předpisů EU v oblasti BOZP

Nový strategický rámec bude prováděn souběžně s hodnocením (evaluací) právních předpisů EU v oblasti BOZP, které by mělo být dokončeno koncem roku 2015. Hodnocení je v rámci hodnotící klauzule vyžadováno rámcovou směrnicí 89/391/EHS, je součástí programu Evropské komise REFIT (Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů) a posílí důkazní základnu pro případné budoucí iniciativy či úpravy.

Činnost aktuálního předsednictví v Radě EU

(LV PRES) Jednotlivé vlády 28 členských států se dělí o předsednictví Rady EU, přičemž si ho předávají po šesti měsících. Na zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) dne 9. března 2015 byly schváleny za lotyšského předsednictví Závěry Rady ke Strategickému rámci EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 2014 - 2020: přizpůsobení se novým výzvám. ČR závěry Rady od počátku podporuje a aktivně spolupracuje při uskutečňování následných kroků.

Použitá literatura

[1] Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014 - 2020 (Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on an EU Strategic Framework on Health and Safety at Work 2014 - 2020), KOM(2014) 332 v konečném znění z 6. června 2014.

[2] Dostupné z webové stránky Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci - http://osha.europa.eu.

[3] Dostupné z webové stránky OSHmail - https://osha.europa.eu/cs/oshnews/.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail