Aktuální informace z kontrolní činnosti SÚIP v oblasti agenturního zaměstnávání

Systematické provádění kontrol na úseku agenturního zaměstnávání patří mezi stálé priority SÚIP od počátku jeho činnosti.

Adresáty kontrol jsou agentury práce se všemi typy povolení ke zprostředkování zaměstnání, tedy jak agentury práce dočasně přidělující své zaměstnance za účelem výkonu práce k uživatelům, tak i agentury práce, které se zabývají vyhledáváním zaměstnání pro fyzické osoby a zaměstnanců pro zaměstnavatele či agentury práce zabývající se poradenskou a informační činností v oblasti pracovních příležitostí.

Protože zákon ukládá povinnosti i uživatelům, provádí orgány inspekce práce souběžně kontroly také u těchto subjektů. Cílem kontrolní činnosti v oblasti agenturního zaměstnávání je i v roce 2022 přimět agentury práce a uživatele, aby dodržovali pracovněprávní předpisy a předpisy o zaměstnanosti, a to především intenzivní a efektivní kontrolní činností spojenou s osvětou a poskytováním poradenství. Zákoník práce i zákon o zaměstnanosti ukládají agenturám práce a uživatelům řadu poměrně přísných povinností, které jsou povinni splňovat. Z tohoto důvodu jsou oblasti, které orgány inspekce práce u agentur práce, případně uživatelů, kontrolují, velmi rozsáhlé. Jedná se zejména o kontroly v oblasti vzniku, změn a skončení pracovního poměru, o kontroly v oblasti pracovní doby a doby odpočinku, dále pak o kontroly v oblasti odměňování, náhrady mzdy nebo platu a cestovních náhrad. Je také kontrolováno, zda pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného (agenturního) zaměstnance nejsou horší než pracovní a mzdové podmínky srovnatelného kmenového zaměstnance uživatele. Orgány inspekce práce také kontrolují plnění povinností vůči Generálnímu ředitelství Úřadu práce ČR, a to zejména zasílání roční informace o činnosti agentury práce, povinnosti doložit v zákonné lhůtě doklad o sjednání pojištění proti úpadku agentury práce, informování o změnách názvu, sídla, osoby odpovědného zástupce atd.

Prozatímní výsledky kontrol za letošní rok ukazují, že mezi nejčastější porušení patří, stejně jako v předchozích letech, nezajištění srovnatelných podmínek dočasně přidělených zaměstnanců agentur práce se zaměstnanci uživatele, dále pak nedodržení termínů při zasílání hlášení Generálnímu ředitelství Úřadu práce ČR či nedostatky v dohodách o dočasném přidělení mezi agenturami práce a uživateli.

Kontroly v oblasti agenturního zaměstnávání patří k obsahově i časově nejrozsáhlejším kontrolám, protože v případě, že se jedná o zprostředkování zaměstnání formou přidělování k výkonu práce k uživateli, týkají se kontroly několika subjektů. Kromě plánovaných kontrol provádějí orgány inspekce práce také kontroly na základě podnětů od občanů či mimořádné kontroly na základě aktuálních požadavků MPSV či Generálního ředitelství Úřadu práce ČR. V roce 2021 se mimo jiné jednalo o mimořádnou kontrolní akci MPSV s názvem Férová práce, při které bylo zkontrolováno 167 hlavních zaměstnavatelů a vždy byly zkontrolovány také všechny agentury práce, které k danému zaměstnavateli přidělovaly své zaměstnance.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail