Akreditační systém České republiky

Zdroj: 
Akreditace slouží k prokazování odborné způsobilosti a nestrannosti orgánů poskytujících služby v oblasti posuzování shody, tzn. v oblasti posuzování kvality, bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti a spolehlivosti výrobků či služeb.

Při nákupu celé řady výrobků nebo služeb jsme různými způsoby neustále ujišťováni o jejich kvalitě, bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti, spolehlivosti, výkonnosti. Děje se tak různými způsoby, mezi něž patří prohlášení výrobců nebo různé druhy certifikátů deklarujících, splnění veškerých požadovaných předpisů a očekávání zákazníků. Tyto certifikáty vydávají zpravidla orgány působící v oblasti posuzování shody. Jakým způsobem je však zajištěno, že ten, kdo taková prohlášení nebo certifikát vydává, používá postupy schopné zabezpečit spolehlivost prohlášení o shodě s příslušnou specifikací?
Jednou z cest zvýšení důvěry v dodržování potřebné úrovně prohlášení o shodě je akreditace. Akreditace slouží k prokazování odborné způsobilosti a nestrannosti orgánů poskytujících služby v oblasti posuzování shody. Je to oficiální uznání, že tyto orgány - subjekty akreditace, jsou způsobilé provádět specifické činnosti (zkoušky, kalibrace, certifikace, inspekce atd.).

Dokladem o akreditaci v České republice je Osvědčení o akreditaci vydávané národním akreditačním orgánem - Českým institutem pro akreditaci, obecně prospěšnou společností.

Subjekty akreditace, které ji dosáhly a které si statut akreditovaného subjektu udržují, prokazují tímto způsobem svoji odbornou způsobilost, spolehlivost a kredibilitu svých výsledků.

Na základě vývoje vznikly současné systémy akreditace zajišťující možnost posouzení činnosti subjektů akreditace třetí stranou (akreditačním orgánem) za účelem získání oficiálního uznání, že daný subjekt (orgán působící v oblasti posuzování shody) pracuje v souladu s mezinárodně stanovenými všeobecnými požadavky a kritérii a je tedy schopen poskytovat svým zákazníkům služby odborně způsobilé. Lze konstatovat, že v současné době téměř ve všech vyspělých, ale i rozvojových zemích světa působí národní akreditační orgány, které jsou jádrem národních akreditačních systémů. Na národní úrovni je pouze jeden národní akreditační systém reprezentovaný jedním národním akreditačním orgánem pro regulovanou i neregulovanou sféru.

Jako národní akreditační orgán České republiky byla založena na základě zákona č. 248/1995 Sb. dne 1.7.1998 obecně prospěšná společnost - Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA). Jeho vizí je předvídat a uspokojovat požadavky zákazníků a ostatních subjektů zainteresovaných na akreditaci poskytováním kvalitních služeb v této oblasti.

Na základě členství v mezinárodních organizacích zabývajících se akreditací vznikají mezi akreditačními orgány, ať již na úrovni regionální (Evropská spolupráce v oblasti akreditace - EA) nebo na úrovni mezinárodní (Mezinárodní spolupráce v oblasti laboratoří - ILAC nebo Mezinárodní akreditační fórum IAF), mnohostranné dohody o vzájemném uznávání výsledků v oblastech akreditace, jejichž signatáři jsou členské akreditační orgány nebo jejich regionální sdružení. Mnohostranné dohody (resp. úmluvy) o vzájemném uznávání výsledků akreditace (certifikátů a protokolů) zavazují signatáře uznávat, že činnost národně akceptovaných akreditačních systémů je rovnocenná a přijímat na tomto základě certifikáty a protokoly jimi akreditovaných certifikačních orgánů a laboratoří. Dále se jednotlivé národní akreditační orgány - signatáři dohod - zavazují podporovat přijímání protokolů a certifikátů vydávaných jimi akreditovanými certifikačními orgány a laboratořemi ze strany uživatelů v jejich zemích.

Zároveň probíhal i proces stabilizace jednotného akreditačního systému ČR v oblasti posuzování shody na základě systému Dohod o spolupráci v oblasti akreditace, které byly uzavřeny jak s orgány státní správy, tak s nestátními subjekty využívajícími přednosti a výhody akreditace.

Přehled uzavřených Dohod o spolupráci v oblasti akreditace je pravidelně zveřejňován ve Věstníku ÚNMZ. Podle zakládací listiny a zápisu v rejstříku obecně prospěšných společností je Český institut pro akreditaci, o.p.s. oprávněn poskytovat akreditační služby v následujících oblastech:

AKREDITACE ZKUŠEBNÍCH LABORATOŘÍ

Akreditací zkušební laboratoře se rozumí posouzení shody managementu jakosti laboratoře s kriterii mezinárodní normy ISO/IEC 17025. Akreditace znamená uznání způsobilosti zkušební laboratoře národním akreditačním orgánem k provádění zkoušek a vzorkování vymezených v Osvědčení o akreditaci.

AKREDITACE ZDRAVOTNICKÝCH LABORATOŘÍ

Akreditací zdravotnické laboratoře se rozumí posouzení shody zavedeného systému managementu jakosti laboratoře se všemi kriterii mezinárodní normy ISO 15189, resp. ISO/IEC 17025. Osvědčení o akreditaci vydané národním akreditačním orgánem je dokumentem potvrzujícím způsobilost zdravotnické laboratoře k provádění vyšetření a odběru primárních vzorků uvedených v Osvědčení o akreditaci.

AKREDITACE KALIBRAČNÍCH LABORATOŘÍ

Akreditací kalibrační laboratoře se rozumí posouzení shody managementu jakosti laboratoře s kriterii mezinárodní normy ISO/IEC 17025. Akreditace znamená uznání způsobilosti laboratoře národním akreditačním orgánem k provádění kalibrací vymezených v Osvědčení o akreditaci.

AKREDITACE CERTIFIKAČNÍCH ORGÁNŮ CERTIFIKUJÍCÍCH VÝROBKY

Akreditací certifikačního orgánu, který certifikuje výrobky, se rozumí posouzení odborné způsobilosti provádět spécifické úlohy v oblasti posuzování shody s kriterii mezinárodní normy EN 45011 (ISO/IEC GUIDE 65). Rozsah certifikace akreditovaného certifikačního orgánu, který certifikuje výrobky, je vymezen v příloze Osvědčení o akreditaci.

AKREDITACE CERTIFIKAČNÍCH ORGÁNŮ CERTIFIKUJÍCÍCH SYSTÉMY MANAGEMENTU JAKOSTI

Akreditací se rozumí posouzení a potvrzení způsobilosti organizace k výkonu specifické činnosti, kterou je v tomto přípAdě certifikace systému managementu jakosti podle příslušných norem či normativních dokumentů. Certifikace systému managementu jakosti od akreditovaného certifikačního orgánu poskytuje záruku, že organizace prokazující se tímto certifikátem má zaveden efektivní systém managementu jakosti v souladu s požadavky stanovenými v předepsané normě, což mu umožňuje poskytovat výrobky nebo služby, které splňují potřeby a očekávání zákazníka a které jsou v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů. V rámci akreditačního systému ČIA do této oblasti spadají také certifikace HACCP, systémů managementu BOZP, systémů managementu bezpečnosti informací (ISMS) a certifikace trvale udržitelného hospodaření v lesích.

AKREDITACE CERTIFIKAČNÍCH ORGÁNŮ CERTIFIKUJÍCÍCH SYSTÉMY ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU (EMS)

Akreditací se rozumí posouzení a potvrzení způsobilosti organizace k výkonu specifické činnosti, kterou je v tomto případě certifikace EMS. Akreditace certifikačního orgánu pak spočívá v ověření shody jeho systému jakosti, odborné způsobilosti a postupů certifikace se specifikovanými požadavky. Certifikace systému environmentálního managementu od akreditovaného certifikačního orgánu poskytuje záruku, že dodavatel prokazující se tímto certifikátem má zaveden efektivní systém environmentálního managementu, v souladu s požadavky stanovenými v normě ISO 14001, který podporuje ochranu životního prostředí a prevenci znečištění s ohledem na sociální a ekonomické potřeby.

AKREDITACE CERTIFIKAČNÍCH ORGÁNŮ CERTIFIKUJÍCÍCH OSOBY

Akreditací se rozumí posouzení a potvrzení způsobilosti organizace k výkonu specifické činnosti. V případě certifikačních orgánů certifikujících osoby se jedná o posouzení jejich způsobilosti certifikovat osoby dle požadavků definovaných v programech certifikace. Vlastní certifikace spočívá v ověření shody odborné způsobilosti osob se specifikovánými požadavky.

AKREDITACE INSPEKČNÍCH ORGÁNŮ

Akreditací inspekčního orgánu se rozumí posouzení shody zavedeného systému managementu jakosti inspekčního orgánu se všemi kritérii mezinárodní normy ISO/IEC 17020. Osvědčení o akreditaci vydané ČIA je dokumentem potvrzujícím důvěryhodnost inspekčního orgánu a jeho způsobilost provádět inspekce v rozsahu uvedeném v příloze osvědčení.

AKREDITACE ENVIRONMENTÁLNÍCH OVĚŘOVATELŮ PŮSOBÍCÍCH V RÁMCI PROGRAMU EMAS

Co je to Program EMAS?

Program EMAS (Eco-management and Audit Scheme) je zaveden v členských státech Evropské unie Nařízeními Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001, o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí, a je otevřen všem organizacím, které si přejí zlepšit celkový vliv své činnosti na životní prostředí. Pro registraci v tomto Programu musí organizace mimo jiné vypracovat prohlášení o stavu životního prostředí, toto prohlášení nechat ověřit a validovat akreditovaným environmentálním ověřovatelem a zpřístupnit jej veřejnosti.

Kdo jsou akreditovaní environmentální ověřovatelé?

Fyzické nebo právnické osoby, které jsou akreditovány ve smyslu uvedeného Nařízení ES a jsou nezávislé na ověřovaném podniku.

AKREDITACE ORGANIZÁTORŮ PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI

ČIA doporučuje laboratořím účast v programech zkoušení způsobilosti (PT), které v nejvyšší možné míře akceptují mezinárodní doporučení pro harmonizaci zkoušení způsobilosti (především ISO/IEC Guide 43-1: 1997 a ILAC-G13: 2000.) Je pak plně v kompetenci laboratoře vybrat si vhodný program zkoušení způsobilosti. Pokud je organizátor PT akreditován, pak to pro laboratoř znamená, že organizátor těchto programů PT byl posouzen nezávislou třetí stranou jako odborně způsobilý k provádění specifikovaných programů zkoušení způsobilost a plní požadavky výše uvedených dokumentů.

Akreditace má velký význam a přináší výhody pro všechny zúčastněné strany. Ekonomický efekt akreditace je patrný jakž pohledu akreditovaných subjektů a jejich zákazníků, tak i z pohledu ochrany veřejného zájmu. K největším přínosům akreditace pro akreditované subjekty patří tlak na jejich trvalý rozvoj systému jakosti, který je podporován pravidelným dozorem nad dodržováním akreditačních kritérií. Od toho se odvíjí neustálé zvyšování jakosti jejich služeb, růst dovedností personálu a lepší technické zabezpečení činnosti těchto subjektů. Zákazník pak získá jistotu v deklarovanou kvalitu nabídky akreditovaných subjektů. Pokud tedy klade důraz na dodržování potřebné úrovně jakosti poskytovaných služeb, rozlišuje mezi nabídkami od akreditovaných a neakreditovaných subjektů.

Kromě už zmiňovaných Dohod o spolupráci v oblasti akreditace je pravidelně zveřejňován ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví i ceník ČIA a pravidelně každý měsíc i oznámení o osvěd-čeních o akreditaci, která byla v tomto období vydána, o osvědčeních o akreditaci, jejichž platnost v tomto období skončila, o osvědčeních o akreditaci, jejichž platnost v tomto období byla pozastavena, o osvědčeních o akreditaci, jejichž platnost byla v tomto období obnovena a o osvědčeních o akreditaci, jejichž platnost byla v tomto období zrušena. Přehled zveřejňovaných akreditovaných subjektů slouží především jejich zákazníkům ke kvalifikovanějšímu rozhodnutí o výběru osvědčeného dodavatele služby. U každého subjektu kromě kontaktních údajů je popsán předmět akreditace a platnost osvědčení. Zároveň jsou zveřejňovány aktuální informace o pozastavených a zrušených osvědčeních o akreditaci

ZDROJ:
Český institut pro akreditaci. Akreditační systém České republiky. In TLAKinfo.cz [online]. Klášterec nad Ohří, TLAK, 2006 [26-10-2006]. Dostupný z WWW: <http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=2&i=1299&h=115>.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail