Aby čerpací stanice nehořely

Český národ se ale vyznačuje tím, že si již od dob Rakouska Uherska z nařízení a norem nic moc nedělá.

Český národ se ale vyznačuje tím, že si již od dob Rakouska Uherska z nařízení a norem nic moc nedělá. Od té doby se také často v Česku říká: „Zákony jsou od toho, aby se porušovaly“ nebo „Co není zakázáno, je povoleno.“ A nad všemi školeními se mávne rukou. Hlavně že pumpa běží. Nelze se pak divit výsledku kontrol, které na čerpacích stanicích letos provedli inspektoři Hasičského záchranného sboru ČR.

Kontrolní akce hasičů odhalila zhoršující se trend

V roce 2007 se provedlo celkem 1 980 kontrol a bylo zjištěno 6 850 závad (v průměru 3,5 závady na 1 kontrolu). To je výsledek kontrolní akce HZS, kterým se potvrdil trend vyšší míry zanedbávání nebo neznalosti protipožárních opatření a předpisů ze strany provozovatelů čerpacích stanic ve srovnání s loňským rokem. Co letos hasiči při kontrolách na čerpacích stanicích zjistili, uvádíme níže.

 • 465 kontrol, tedy 23,5 % bylo zcela bez závad,
 • v 7 případech bylo zahájeno správní řízení, z nichž bylo již 6 ukončeno,
 • byly uloženy pokuty v celkové výši 71 tisíc Kč,
  v 327 případech se zjistily závady v nezajištění pravidelných preventivních požárních prohlídek,
 • 414 závad v chybějícím nebo nezpůsobilém označování pracoviště a ostatních míst bezpečnostními značkami,
 • 375 závad v nezajištění správného množství, druhu a způsobu vybavení instalovaných požárně bezpečnostních zařízení, případně nebyla zajištěna jejich přístupnost a provozuschopnost.

Kontroly měly podle hasičů především preventivní ráz, protože se v drtivé většině případů jednalo o „prkotiny“. I ty ale při vzniku požáru na takovém místě jako je čerpací stanice mohou sehrát zásadní roli a nelze je vůbec podceňovat.

Základem je Dokumentace o ochraně před výbuchem

Největší nebezpečí požáru čerpacích stanic hrozí při zahoření a následné explozi benzinových par. Vzhledem k legislativním změnám v oblasti bezpečnosti provozovaných zařízení v prostorách s nebezpečím vzniku výbuchu, výbušné atmosféry je nutné upozornit na požadavky na bezpečnost kladené na provozovatele a zaměstnavatele, kteří provozují výše uvedené zařízení. Z hlediska zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce ve znění zákona č. 155/2000 Sb. podle § 134a odst. 2 a § 134e odst. 2, je vydáno nařízení vlády č. 406/2004 o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Toto nařízení vlády je v souladu s právem Evropských společenství a stanoví minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců vystavených riziku výbušného prostředí. Z hlediska naplnění požadavku nařízení vlády č. 406/2004 a dle § 6 musí zaměstnavatel zajistit, aby byla sepsána a udržována v aktuálním stavu „Dokumentace o ochraně před výbuchem (DOPV)“, která musí prokazovat:

 • že byla stanovena a posouzena nebezpečí výbuchu (vyhledání rizik, stanovení prostor bez nebezpečí výbuchu a prostory s nebezpečím výbuchu)že byla přijata odpovídající opatření (na základě vyhodnocení rizik), aby byly splněny cíle NV, dále v prostorech s nebezpečím výbuchu stanoveny nebezpečné zóny (při provozu el. zařízení a stanovených zónách vypracován „Protokol o určení vnějších vlivů“ dle platných ČSN 332000-3, 332000-5-51, ČSN EN 60079-10),
 • že pro uvedená místa – dle zařazení do zón – platí minimální požadavky uvedené v příloze č. 2 NV č. 406/2004 Sb.,
 • že pracovní místa a výrobní zařízení včetně bezpečnostních a výstražních zařízení jsou navržena, provozována a udržována s ohledem na zajištění bezpečnosti,
 • že v souladu s NV č. 378/2001 Sb. byla provedena opatření pro bezpečné používání výrobního zařízení.

Opatření před nebezpečím výbuchu

Na každé čerpací stanici se odpovídající zajištění před nebezpečím výbuchu, vzhledem k provozu zařízení, musí řešit formou organizačních a technických opatření, jejichž obsah je uveden níže. Tato opatření se týkají všech osob, které provádějí práce v prostředí s nebezpečím výbuchu, proto se týkají nejen zaměstnanců, ale také servisních pracovníků. V případě, že se při vyšetřování nehody či požáru prokáže, že některá opatření nebyla dodržena, je vyvozována vyšetřovacími orgány vůči zodpovědným osobám patřičná míra zodpovědnosti za zavinění mimořádné události. Na tyto osoby (ve většině případů jde o provozovatele či nájemce čerpací stanice) v důsledku mohou být poté uvaleny podle závažnosti nehody i sankce v podobě pokut, úhrad škod na zdraví osob, hmotném majetku nebo životním prostředí. Nejen pro případnou obranu proti uvalení sankcí, úhradě škod a nepříjemnostem při vyšetřování požáru čerpací stanice, ale především z důvodu komplexní prevence je nanejvýš důležité veškerá opatření plnit, dodržovat a respektovat.

1) Organizačních opatření

 • pracovní instrukce
 • zacvičení a výcvik pracovníků
 • systém povolování práce (příkazy „V“)
 • dozor nad pracovníky
 • údržba
 • kontroly, inspekce
 • označování nebezpečných prostor

2) Technická opatření

 • zabránění vzniku nebezpečné výbušné atmosféry (zkoušky zařízení na nevýbušnost, větrání, těsnost systému apod.)
 • vyloučení vznícení nebezpečné výbušné atmosféry
 • zmírnění účinků výbuchu tak, aby byla zajištěna ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků
 • zařízení pro řízení procesu
 • požadavky na výrobní zařízení

Z toho vyplývají pro osobu zaměstnavatele na daném pracovišti všeobecné povinnosti.

Zaměstnavatel po provedení opatření a posouzení rizika výbuchu klasifikuje prostory s výbušným prostředím a zabezpečí v prostorách klasifikovaných do nebezpečných zón splnění minimálních požadavků a označí místa vstupu do prostoru s nebezpečím výbuchu bezpečnostními značkami výstrahy s černými písmeny „EX“ označující „nebezpečí – výbušné prostředí“.

Zaměstnavatel přijme další nezbytná opatření, kterými v prostorách s nebezpečími výbuchu zabezpečí, aby:

 • v takových pracovních podmínkách nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví zaměstnanců ani jiných osob,
 • s ohledem na posouzení rizika výbuchu byla po dobu přítomnosti zaměstnanců nebo jiných osob vhodnými technickými prostředky náležitě monitorována (měření, čidla, systém) výbušná atmosféra.

Uspořádání a obsah Dokumentace pro ochranu před výbuchem (DOPV) :

 • popis pracovních míst a pracovních prostorů
 • určení nebezpečných zón
 • popis technologických postupů nebo činností
 • popis zařízení
 • popis použitých látek (plyn, hořlavá kapalina apod.)
 • bezpečnostní parametry „bezpečnostní listy“
 • fyzikální a chemické vlastnosti
 • přijatá opatření proti výbuchu
 • organizační
 • technická
 • zavedení ochranných opatření proti výbuchu do praxe
 • opatření organizační – směrnice, školení, výcvik
 • technická – zařízení v nevýbušném provedení, kontroly, revize
 • koordinace ochranných opatření proti výbuchu
 • koordinovat činnost mezi domácími zaměstnanci a zaměstnanci cizích firem
 • zajistit, že činnosti jsou prováděny bezpečně tak, aby byly chráněny životy a zdraví pracovníků
 • zajistit koordinaci realizace všech opatření týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků se všemi ostatními zaměstnavateli

Přílohy:

 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • dokumentace instalovaných zařízení (atesty, certifikáty, návody na obsluhu)
 • elektrická zařízení
 • protokol o určení vnějších vlivů
 • provedené kontroly a revize
 • dokumentace pro provoz
 • provozní řády, apod.
 • havarijní plány

Práce v prostorách s nebezpečním výbuchu jedině na základě příkazu „V“

Pro práce, údržbu i servis zařízení pracujících v prostorách s nebezpečím výbuchu musí být vydány písemné pokyny a příkazy k provedení práce – takzvaný příkaz „V“. Zaměstnavatel zavede systém vydávání příkazů „V“ k tomu pověřeným zaměstnancům tak, aby byl příkaz „V“ vydán před zahájením práce
Zaměstnaci, kteří budou v příkazu „ V“ určeni k provádění práce, musí být předem prokazatelně seznámeni s obsahem příkazu „V“, s pracovním postupem, výstražnými signály, které budou na pracovišti použity k varování před ohrožením výbuchem.

Příkaz „V“ musí obsahovat:

 1. datum vydání a dobu platnosti příkazu
 2. termín zahájení výkonu práce popřípadě přerušení práce (datum, hodina)
 3. termín ukončení práce (datum, hodina) stvrzený podpisy vedoucího práce a osoby pracoviště přejímající
 4. název a druh práce a vymezení prostoru, kde bude prce vykonávána
 5. pokyny k zajištění pracoviště k ochraně před vznikem výbušné atmosféry popřípadě k jeho uvedení do původního stavu
 6. stanovení opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která musí být provedena před zahájením práce
 7. seznam a popis ochranných a zásahových prostředků pro případ zdolávání mimořádných událostí, například věcných prostředků požární ochrany
 8. jméno, příjmení a podpis oprávněného zaměstnance, který příkaz zpracoval, popřípadě vydal
 9. jméno, příjmení a podpis vedoucího práce, který za provedení práce odpovídá a který příkaz převzal,
 10. jména a příjmení osob, které budou práci vykonávat, a jejich podpisy, kterými tyto osoby stvrzují, že byly náležitě poučeny, seznámeny se způsobem zajišťování pracoviště a srozuměny se způsobem provedení práce
 11. další nezbytné údaje jako je např. uvedení, že práce je vykonávána pod dozorem nebo pod dohledem nebo určení osoby, pověřené dozorem nebo dohledem nad výkonem práce nebo zápis o předání pracoviště.

Zdroj:

Mikšovský, T, Platilová G. :Aby čerpací stanice nehořely. Petrol magazín, č. 4/2007

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail