60 let Výzkumného ústavu bezpečnosti práce

Zdroj: 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce (dále VÚBP) v letošním roce oslavil 60. výročí svého vzniku. Připomeňme si hlavní momenty z historie i současné dění v této instituci.

Historie VÚBP

V roce 1939 vznikl Ústav lidské práce, jenž měl v popisu práce podle § 1 vládního nařízení č. 333/1942 Sb. bádání v oboru psychologie, fyziologie a sociologie práce. Úkolem ústavu bylo pečovat o hospodárnost lidské práce, zabývat se výzkumem a popisem jednotlivých povolání, plánováním výchovy k povolání, přípravou výuky učňů, péčí o přeškolování dělníků a zaměstnanců, problematikou dorostu, výběrovými metodami, poradenstvím k výběru povolání. V § 2 bodu 9 citovaného nařízení se přímo ukládalo Ústavu lidské práce, aby se zabýval úkoly „součinnosti při řešení jednotlivých, práce se dotýkajících otázek sociálního práva, zvláště ochrany před úrazy a úrazové péče a otázek technické ochrany práce“.

 

Ústav lidské práce byl nahrazen v roce 1945 Československým ústavem práce.
Z malého oddělení bezpečnosti práce Československého ústavu práce přešli jeho pracovníci do nového Ústavu bezpečnosti práce. Tento nový ústav byl zřízen Ústřední radou odborů (dále ÚRO) a zahájil svoji činnost v roce 1951.

V průběhu let 1952 – 1954 se vyvíjela koncepce Ústavu bezpečnosti práce. Úsilí výzkumných pracovníků vedoucích skupin se soustředilo na vědeckovýzkumnou činnost jako základní orientaci nového ústavu. Od počátku roku 1952 se používalo v korespondenci ministerstev a ÚRO již označení Výzkumný ústav bezpečnosti práce a výsledkem řady porad byl „Výnos představenstva Ústřední rady odborů ze dne 25. června 1954 o zřízení Výzkumného ústavu bezpečnosti práce ROH a jeho pobočky na Slovensku“.

V souladu s ústavním zákonem č. 143/1968 Sb., o československé federaci vznikl Český úřad bezpečnosti práce a došlo k dohodě o převedení VÚBP do působnosti tohoto úřadu.

Rok 1989 a vývoj v devadesátých letech výrazně ovlivnily i činnost a zaměření VÚBP. Začátek devadesátých let byl poznamenán hledáním nového postavení ústavu v měnících se ekonomických podmínkách. Těžiště činnosti se přesunulo více do oblasti poradenství. Hledala se i nová výzkumná témata. Oblast výzkumu se rozšířila o prevenci závažných havárií a o prevenci selhání lidského činitele. Od roku 1994 převzalo funkci zřizovatele Ministerstvo práce a sociálních věcí. Organizační struktura ústavu prošla několika změnami, výrazně se snižoval i počet zaměstnanců. Ze 107 zaměstnanců v r. 1990 klesl jejich počet na 57 v r. 1996.

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie vzrostl význam bezpečnosti práce. V roce 2003 Vláda ČR schválila dokument Národní politika BOZP a tím se pro VÚBP otevřely další možnosti v řešení výzkumných i rezortních úkolů.

VÚBP v současné době

Od roku 2007 je VÚBP veřejnou výzkumnou institucí podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, zřizovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí. Věnuje se vědeckému výzkumu v oblasti BOZP a plnění úkolů vyplývajících z Úmluv Mezinárodní organizace práce, z platných právních předpisů v oblasti BOZP, z požadavků Rady Evropské unie a Evropské komise, Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Eurostatu a z potřeb zřizovatele a inspekce práce.

Z projektů, na kterých VÚBP v současné době pracuje a jejichž zadavatelem je Technologická agentura České republiky, můžeme jmenovat:

•    Proměny kvality pracovního života

Cílem projektu je přenos výsledků výzkumných prací do reálného fungování společnosti se záměrem zvýšit akcent a orientaci sociálně ekonomické politiky na kvalitu práce a žití včetně humánních a důstojných podmínek výkonu pracovních činností obyvatel ČR.

•    Rozvoj znalostních systémů BOZP jako významného nástroje pro prevenci rizik

Cílem projektu je vytvořit znalostní systém, který bude efektivně shromažďovat, zpracovávat, spravovat a prezentovat znalosti z oblasti prevence rizik a BOZP s využitím moderních ICT nástrojů.

•    Model systému celoživotního vzdělávání v BOZP

Cílem projektu je navrhnout ucelený systém celoživotního vzdělávání, který bude orientován na prevenci úrazovosti, pracovních rizik, rizikového chování, na ozdravění pracovního prostředí a na posílení ochrany a podpory zdraví populace.

•    Výzkum přístupů k hodnocení společenského rizika v oblasti prevence závažných havárií

Cílem projektu je vytvořit postupy a metody stanovení a hodnocení společenského rizika v okolí objektů obsahujících nebezpečné chemické látky ve fázích projekce, územního plánování, zpracování a posuzování bezpečnostní dokumentace a zprostředkování relevantní a validní informace společnosti (jakožto příjemci rizika) o míře jeho ohrožení.

•    Výzkum principů a metodických řešení kumulace rizik v okolí nebezpečných provozů a technologií se zaměřením na ochranu životního prostředí

Cílem řešení projektu je vytvořit 1) postup, s jehož pomocí bude možné navrhovat udržitelný, efektivní a bezpečný rozvoj území, ve kterém se nacházejí nebezpečné objekty a zařízení; 2) postup, který umožní screeningové hodnocení nově plánovaných nebezpečných objektů a zařízení a odhad velikosti obalových zón; 3) vytvořit postup, který umožní tvorbu tematických map ke stávajícím provozovaným nebezpečným objektům a zařízením; 4) vytvořit databází prvků omezujících rozvoj v současnosti provozovaných nebezpečných objektů a zařízení. Dílčím cílem bude nástroj, který poskytne provozovatelům nebezpečných objektů a zařízení možnost vytvořit si databázi o kolizích, které může přinést jejich případné rozšiřování, případně nové aktivity v jejich okolí.

VÚBP se rovněž podílí na programu Evropské unie Erasmus Plus, jehož prostřednictvím získávají absolventi vysokých škol praxi. V rámci tohoto programu nabízí místa stážistům a absolventům vysokých škol.

VÚBP také spolupracuje na projektu Czech Local Visibility Events, jehož nositelem je pracoviště Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR. Hlavním cílem projektu je navázání a prohloubení spolupráce mezi organizacemi a institucemi, které mohou nabídnout své služby, akce i produkty zejména malým a středním podnikům.

Bližší informace o projektech můžete získat na BOZPinfo.cz v rubrice Výzkum BOZP.

Předmětem další činnosti VÚBP je například rozvoj a provoz faktografických, bibliografických a zpravodajských informačních systémů v oblasti BOZP nebo plnění úkolů v oblasti normalizace, posuzování shody a certifikace. VÚBP působí jako autorizovaná osoba č. 235 pro zkoušení a certifikaci osobních ochranných prostředků pro ochranu hlavy, dýchacích orgánů, těla a rukou a zkoušení dočasných stavebních konstrukcí. Jako notifikovaná osoba č. 1024 posuzuje shodu osobních ochranných prostředků podle nařízení vlády č. 21/2003 Sb.

Dále plní úkoly odborného pracoviště pro prevenci závažných průmyslových havárií a úkoly v oblasti vzdělávání, osvěty a propagace BOZP. Vzdělávací nabídka zahrnuje například kurzy připravující na zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik, z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi nebo pro získání odborné způsobilosti v požární ochraně včetně zkoušek samotných. Zájemci se mohou zúčastnit také vzdělávacích programů pro zvyšování kvalifikace nebo navštívit semináře a přednášky zaměřené na aktuální otázky BOZP.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. stejně jako všechny předchozí podoby této instituce sídlí stále na stejné adrese: Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 – Nové Město. Kromě této budovy vzdělávací aktivity probíhají také ve vzdělávacím a osvětovém pracovišti v prostorách Masarykovy univerzity v Univerzitním centru Šlapanice na adrese: Nádražní 58, 664 51 Šlapanice.

Zdroj:

Související odkazy:

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail