Povinnost pracovnělékařských prohlídek při občasné práci v noci

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Musí zaměstnavatel vyslat na lékařskou prohlídku z důvodu práce v noci zaměstnance (spadá do kategorie 2, při přijetí do pracovního poměru nebyl zařazen ani vyšetřen poskytovatelem pracovnělékařské péče na noční práci), který každé kalendářní čtvrtletí odpracuje pouze 1 týden (5denní pracovní týden) na nočních směnách? Jinak běžně pracuje v dvousměnném režimu. Zařazení pracovníka do třísměnného provozu je dočasné, a to z důvodu zástupu za nemocného pracovníka z třísměnného provozu nebo z důvodu splnění výrobních zakázek po určité období. Vztahují se na takového zaměstnance prohlídky k práci v noci, nebo nevztahují?

To je jednoduché. Podle § 78 odst. 1 písm. k) zákoníku práce je zaměstnancem pracujícím v noci zaměstnanec, který odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období uvedeném v § 94 odst. 1, tedy v období 26 týdnů po době jdoucích.

Jak uvádíte ve svém dotaze, dotyčný zaměstnanec odpracuje pouze 5 nočních směn za kalendářní čtvrtletí, nesplňuje tudíž tuto podmínku a není považován za zaměstnance pracujícího v noci, a to ani pro zákoník práce, ani pro zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášku č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Aby dotyčný byl považován za zaměstnance pracujícího v noci, musel by nočních směn za pololetí odpracovat minimálně 26.

Autor článku: 

Komentáře

Jednoduchá odpověď?

06.06.2018 - 09:49 Zdenek Šenk
Poslední věta je chybná a proto je i celá odpověď nesprávná. Správná odpověď vychází z & 94 odst. 1 ZP, tzn. zamestnanec pracující v noci je ten, kdo odpracuje min. v průměru každý týden 3 hodiny v noci , v ramci 26 týdnů. Zdraví, Zdeněk Šenk

Vyjádření JUDr. Evy Dandové

06.06.2018 - 14:31 Kateřina Hrubá
Na vysvětlenou tedy doplňuji a zdůrazňuji, že podle § 78 odst. 1 písm. k) zákoníku práce je zaměstnancem pracujícím v noci zaměstnanec, který odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období uvedeném v § 94 odst. 1, tedy v období 26 týdnů po době jdoucích. Formulace "ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích" je formulace převzatá přímo ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby a neznamená nic jiného než pojem "směna", který se v personalistice běžně užívá a náš zákoník práce jej nepoužívá, protože jej nepoužívá ani citovaná směrnice. Tím, že zákon říká, že zaměstnancem pracujícím v noci je zaměstnanec, který odpracuje nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích neboli ze své směny cílí na zaměstnance, kteří jako např. pekaři nastupují do práce již ve 2.00 nebo 3.00 hod. ráno a do 6.00 hod. odpracují ze své směny pouze 3 nebo 4 hodiny v noční době (v době od 22.00 hod. do 6.00 hod.), ti pak jsou také zaměstnanci pracující v noci a přísluší jim práva podle § 94 ZP. Naproti tomu např. řidiči autobusů nebo tramvají, kteří končí ve 24.00 hod. nebo vyjíždí s linkovým autobusem ve 4.00 hod. ráno neodpracují v noční době tři hodiny a i když za práci v noci obdrží mzdový příplatek nejsou podle výše citované definice zaměstnanci pracujícími v noci. Starý zákoník práce a i dnes platný zákoník práce původně uváděly, že zaměstnancem pracujícím v noci je zaměstnanec, který pravidelně odpracuje nejméně 3 hodiny za své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Koncepční novela zákoníku práce v r. 2012 nahradila slovo "pravidelně" časový určením - nejméně jednou týdně ve vyrovnávacím období uvedeném v § 94 odst. 1 ZP. Možná že slůvko "pravidelně" bylo výstižnější a pro praxi pochopitelnější. JUDr. Eva Dandová.

Další zásadní chyby v druhé odpovědi paní Dandové

10.06.2018 - 21:29 Zdenek Šenk
1. Odpracovaná doba není to stejné co směna. Podle § 78 odst. 1 písm. c) ZP, je pro účely úpravy pracovní doby a doby odpočinku za c): směnou část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat. Tzn. směna je bez případné práce přesčas. Naproti tomu odpracovaná doba je včetně případné práce přesčas. Jinak řečeno směna není to stejné jako odpracovaná doba jak nepřesně uvedla paní Dandová ve svojí druhé odpovědi. Pro správný výpočet práce zaměstnance v noci se jedná o dost zásadní nepřesnost. 2. Změna pojmu ,,který pravidelně odpracuje" nebyl určitě ,,výstižnější a pro praxi pochopitelnější" (jak uvedla paní Dandová), protože pojem ,,pravidelně" byl různě vykládán a nebylo jasné, kdy jsou zaměstnavatelé s právní úpravou v souladu. To byl i důvod, proč byla přijata nová právní úprava ... 3. Změna ale nastala už 1. ledna 2012. Proto nevím, proč nedokáže paní Dandová po šesti letech účinnosti nové právní úpravy srozumitelně na jednoduchou otázku odpovědět? 4. Proč je v první odpovědi na jednoduchou otázku od paní Dandové napsáno: ,,Aby dotyčný byl považován za zaměstnance pracujícího v noci, musel by nočních směn za pololetí odpracovat minimálně 26." Toto konstatování je pochopitelně zcela mimo právní rámec. Závěr. Když si uživatelé webu ,,bozpinfo.cz" otevřou na webu toto téma (lékařské prohlídky při práci v noci) a budou čekat odborně správnou odpověď, dočtou se nesmysly. Žádám paní Dandovou, aby upravila svoji původní odpověď tak, aby se odpověď stala pro uživatele webu zdrojem důvěryhodných informací. S pozdravem, Zdeněk Šenk

Otevřený dopis řediteli VÚBP

17.06.2018 - 10:40 Zdenek Šenk
Bc. Zdeněk Šenk Bukovinka č. 102 679 05 Křtiny E: zdeneksenk@email.cz T: 608 641 863 RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. Jeruzalémská 1283/9 110 00 Praha 1 E: malys@vubp-praha.cz 17. června 2018 Vážený pane řediteli, provozování webových stránek ,,bozpinfo.cz" společností Výzkumný ústav bezpečnosti práce, je všeobecně prospěšná činnost, která je velmi dobrým zdrojem informací o BOZP. Na akcích a přednáškách jsem si ověřil, že osoby odpovědné v organizacích za některou z oblastí BOZP (personalisté, bezpečnostní technici, manažeři, apod.), čerpají poměrně často informace pro splnění svých pracovních povinností z webu ,,bozpinfo.cz". Vzhledem k výše uvedenému s nelibostí sleduji, jaké informace v poslední době prezentuje na webu paní Dandová. Je nutné konstatovat, že v některých případech se nejedná o názor do diskuze (diskuze je zaměřena na případné upřesnění odpovědi), ale odpověď anebo podstatná část odpovědi je zcela mylná a leží mimo právní rámec, který na základě všeobecně známých vědomostí na problematiku dopadají. Především se jedná o tyto články: ,,Pracovnělékařská prohlídka uklízečky pro práci ve výškách." ze dne 14. 2. 2018, článek ,,Úraz v kuřárně. Jde o úraz pracovní?" ze dne 14. 5. 2018 a článek ,,Povinnost pracovnělékařských prohlídek při občasné práci v noci." ze dne 6. 6. 2018. Shora uvedené odpovědi a některé další neuvedené odpovědi paní Dandové nelze uživateli webu zčásti anebo vůbec prakticky využít, protože jsou zcela mimo právní rámec, tzn. ani ukotvení odpovědi k základnímu právnímu požadavku který na dotaz dopadá, není nastaveno odborně správně. Z tohoto důvodu Vám posílám tuto stížnost, aby jste se podle Vašich možností, pokusil sjednat ve shora uvedené věci nápravu. Pokud se podíváme na články a odpovědi na dotazy např. pana Škrétu nebo pana Tilhona, tak nelze nevidět zcela zásadní rozdíl, spočívající v evidentně velmi dobré odborné úrovni autorů. Rozdíl spočívá také a především v profesionálním přístupu. Tzn. je zde patrná opravdová snaha autorů článků (pojem ,,opravdová" zdůrazňuji), odpovědět tak, jak nejlépe umí. Tento profesionální přístup, spojený s opravdovou snahou odpovědět co nejlépe u paní Dandové ve výše uvedených odpovědích na dotazy a v některých dalších odpovědích postrádám. Vím, že Vaše možnosti sjednání nápravy jsou omezené, ale přesto Vás žádám, aby jste byl v této záležitosti aktivní. Doporučuji apelovat na paní Dandovou, aby zásadním způsobem zlepšila odbornou úroveň svých vyjádření na webových stránkách ,,bozpinfo.cz". Vím, že nemůžete vyjádření autorů svévolně měnit, ani upravovat anebo dokonce vyjádření autorů a ostatní příspěvky odstraňovat, ale ... ... také je nutné konstatovat, že není nadále udržitelné, aby na webu provozovaném VÚBP byly prezentovány názory, které jsou zcela mimo právní rámec řešeného tématu. Pokud se totiž bude náhodný uživatel webu názorem paní Dandové řídit, nebude organizace v které uživatel webu pracuje v souladu s právními požadavky. Případný argument, že web negarantuje vždy zcela správné odpovědi neobstojí. Je pochopitelné, že zcela správné odpovědi jsou předkládány jen uzavřeným soudním řízením, ale také nelze tolerovat odpovědi zcela chybné, viz některé odpovědi paní Dandové. Na závěr lze konstatovat, že některé odpovědi paní Dandové poškozují celkově dobrou úroveň webových stránek ,,bozpinfo.cz" a proto je nutné, a já Vás o to žádám, aby jste k mojí stížnosti zaujal správný manažerský postoj. Pokud se vrátím k naší poslední korespondenci, tak musím konstatovat, že jsem Vaší odpovědi vůbec nerozuměl, cituji: ,,Vážený pane kolego, seznámil jsem se se situací a ujišťuji Vás, že v budoucnu budeme u příspěvků diskutujících detailněji zvažovat mazání komentářů s ohledem na více aspektů, včetně Vašich. S pozdravem S. Malý.", konec citátu. Aby se situace neopakovala, tzn. aby Vaše odpověď byla pro mne srozumitelná, uvedu dále tři otázky, na které od Vás žádám srozumitelné odpovědi: 1. Souhlasíte s názorem, že poslední věta v odpovědi paní Dandové v článku ,,Povinnost pracovnělékařských prohlídek při občasné práci v noci" je chybná? Jedná se o větu: ,,Aby dotyčný byl považován za zaměstnance pracujícího v noci, musel by nočních směn za pololetí odpracovat minimálně 26.". 2. Upozornil jste paní Dandovou, že poslední věta ve shora uvedeném článku není odborně správná a tím se stává celá odpověď nesprávnou? 3. Jaký je výsledek Vašich aktivit, ve shora uvedeném? Předem Vám děkuji za odpověď, s pozdravem, Zdeněk Šenk

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail