Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ ze 8 .6. 2017

Zdroj: 

ČSN EN 50527-1 ed. 2 (36 7922) Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 1: Obecně. Tato evropská norma uvádí postup pro hodnocení rizika vystavení zaměstnanců s jedním nebo více aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím na pracovišti. Popisuje, jak se má provádět obecné hodnocení rizika a jak určovat, zda je nezbytné provádět podrobné hodnocení rizika. Oproti předchozí normě byly do textu zapracovány požadavky směrnice 2013/35/ES o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Byla zrušena kapitola 2 Vztah k dalším normám. S účinností od 4.7.2019 se nahrazuje ČSN EN 50527-1 (36 7922) z února 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN 50527-2-1 ed. 2 (36 7922) Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-1: Specifické hodnocení zaměstnanců s kardiostimulátory. Tato evropská norma uvádí postup při specifickém hodnocení, které je požadováno v EN 50527-1:2016, příloha A pro zaměstnance s implantovanými kardiostimulátory. Do textu normy byly zapracovány požadavky směrnice 2013/35/ES o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. S účinností od 4.7.2019 se nahrazuje ČSN EN 50527-2-1 (36 7922) z dubna 2012, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 378-3 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 378-3+A1 (14 0647) z prosince 2012.

ČSN EN ISO 374-1 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 374-1 (83 2310) z května 2004.

ČSN EN ISO 374-5 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů.

ČSN EN 388 (83 2350) Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 388 (83 2350) z června 2004.

ČSN EN ISO 9151 (83 2748) Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Stanovení prostupu tepla při vystavení účinku plamene. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 367 (83 2748) z května 1995.

ČSN EN 15051-2+A1 (83 3620) Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 2: Metoda rotačního bubnu. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15051-2 (83 3620) z května 2014.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail