Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2016/12

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

Bezpečná práca - č. 6 (2016)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 11 (2016)
Die BG - č. 10 (2016)
Die BG - č. 11 (2016)
Chemagazín - č. 6 (2016)
Chemické listy - č. 12 (2016)
Práce a mzda - č. 7-8 (2016)
Pracovní lékařství - č. 3 (2016)
Sicher ist Sicher - č. 10 (2016)
Sicher ist Sicher - č. 11 (2016)
Sondy revue - č. 12 (2016)
Záchranář - č. Prosinec 2016 (2016)
Zpravodaj SÚIP - č. 4 (2016)

 

Bezpečná práca - č. 6 (2016)

MAKOVICKÁ OSVALDOVÁ, LINDA: Vybrané ochranné a pracovné prostriedky - reakcia na oheň
anotace: Popis a výsledky experimentu zaměřeného na testování několika vzorků rukavic z hlediska jejich vystavení účinkům plamene.
klíčová slova: OOPP - rukavice - zkoušení - testování - oheň - hořlavost - ochrana před popálením

JURAŠÍK, RÓBERT: Bezpečnosť v údržbe - pád z kontajnera
anotace: Popis úrazu z oblasti stavebnictví, který se nemusel stát, kdyby zodpovědné osoby včas věnovaly dostatečnou pozornost požadavkům na zajištění BOZP zaměstnanců. Kazuistiku autor doprovází výkladem dotčených právních předpisů platných na Slovensku, které byly porušeny.
klíčová slova: stavebnictví - údržba - práce ve výškách - pády z výšky - úrazy pracovní - Slovensko

BARTOŇ, BRANISLAV, BARTOŇOVÁ, JANKA: Posudzovanie fyzickej záťaže, kategorizácia prác pre faktor fyzická záťaž a opatrenia na predchádzanie zvýšenej fyzickej záťaži
anotace: Autoři se věnují otázce posuzování fyzické zátěže, zařazování prací do kategorií, rizikovým pracím, opatřením na předcházení zvýšené fyzické zátěže, všeobecným, ergonomickým a dalším požadavkům na pracoviště, výkon práce a další prvky pracovního systému. Výklad, komentáře, požadavky i opatření opírají o příslušné národní (slovenské) předpisy, pro ergonomická opatření při ruční manipulaci s břemeny používají vedle toho zahraniční zdroje.
klíčová slova: rizika - zátěž fyzická - práce rizikové - kategorizace prací - prevence rizik - opatření ochranná - opatření preventivní - požadavky ergonomické - požadavky na pracoviště - Slovensko

GECELOVSKÁ, DANIELA: Vydávanie, platnosť dokladov o odbornej spôsobilosti a postup ich uznávania
anotace: Ucelený přehled požadavků potřebných na prokazování odborné způsobilosti pro výkon činností souvisejících s obsluhou, opravou nebo vykonáváním odborných prohlídek a zkoušek u našich slovenských sousedů.
klíčová slova: způsobilost odborná - zařízení vyhrazená technická - přehledy - doklady - platnost - uznávání - Slovensko

MOTYČKA, VÁCLAV: Mobbing: podceňované psychosociálne riziko v systéme BOZP
anotace: Článek rozebírá fenomén mobbingu, analyzuje faktory ztěžující šikanu na pracovišti a poukazuje na možná řešení tohoto problému.
klíčová slova: pracoviště - rizika psychosociální - mobbing - prevence rizik - šikana - ochrana zdraví

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 11 (2016)

VALA, JIŘÍ: Organizační odolnost, aneb cesta k úspěchu
anotace: Schopnost organizace předvídat, připravit se, přizpůsobit se, reagovat na změny a neočekávané události. To je model tzv. organizační odolnosti vyvinutý britským normalizačním institutem (Brittish Standards Institute - BSI). Model vychází z dlouhodobých zkušeností a zahrnuje: vynikající produkt, spolehlivost procesů a chování zaměstnanců. Otázku vedení organizací a podpory ze strany managementu zasazuje autor do kontextu mezinárodních norem významných pro BOZP (OHSAS 18001, ISO 45001) a normy BS 65000. Vedle zmíněných požadavků je zásadní také aktivní účast zaměstnanců na vytváření odolné organizace, vč. jejich účasti na řešení otázek BOZP.
klíčová slova: organizace a řízení - organizace odolné - odolnost organizační - management podnikový - zaměstnanci - BOZP - normy mezinárodní - normy národní - normy bezpečnostní - modely

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Balicí stroje pohledem pracovní úrazovosti
anotace: Statistické údaje a rozbor pracovní úrazovosti ve vazbě na balicí stroje ukazuje, že z minulosti a současné praxe je nutné se poučit. Pro snižování úrazovosti u těchto strojů je třeba využívat známých zdrojů rezerv a hledat rezervy další. Článek zahajuje nový seriál časopisu Bezpečnost a hygiena práce.
klíčová slova: stroje balicí - úrazovost pracovní - historie - současnost

Karta BOZP pro profesi: Zdravotní asistent
anotace: Karta BOZP pro zdravotnické pracovníky s místem výkonu práce: vnitřní prostory v nemocnicích, ambulancích, stacionářích, zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče nebo v bytech pacientů, kde probíhá ošetřovatelská péče. V kartě jsou uvedeny: vybrané pracovní činnosti zdravotních asistentů, charakteristika místa výkonu práce, kvalifikační požadavky, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným provozním událostem nebo jejich následkům, výčet rizikových faktorů a nebezpečí s doporučeními na ochranu zdravotnických pracovníků (OOPP), pokyny pro bezpečnou práci vč. výčtu prací, jejichž provádění je při poskytování služeb zdravotní a ošetřovatelské péče zakázáno.
klíčová slova: bezpečnost práce - prevence rizik - pomůcky pracovní - nástroje preventivní - karta BOZP - pracovníci - zdravotníci - služby zdravotnické - služby sociální

MICHALÍK, DAVID: Vybrané pohledy na problematiku adekvátnosti množství práce a pracovní tempo
anotace: Nepřiměřené nároky na množství práce a pracovní tempo mohou být jednou z příčin pracovního stresu. Proto jsou tyto otázky v centru pozornosti Evropské agentury pro BOZP (EU-OSHA). Normování práce se zpravidla odvíjí od pracovních norem (standardů). Řešení se nachází spíše v systému posuzování adekvátnosti, které zčásti na přístupu zaměstnavatelů k zaměstnancům a na přístupu zaměstnanců ke své práci.
klíčová slova: množství práce - tempo pracovní - normování - předpisy právní - země evropské - posuzování - metody analytické

RADKOVSKÝ, JAROMÍR, KOUTNÝ, JIŘÍ: Pozitivní motivace jako nástroj pro snižování pracovní úrazovosti zaměstnance
anotace: Kvalitativním a zčásti i kvantitativním krokem ke snižování úrazovosti (nejen) ve výrobních závodech je zavedení motivačního systému v podobě pozitivní motivace zaměstnanců. Jedná se v zásadě o implementaci ergonomických pravidel do praxe.
klíčová slova: úrazovost pracovní - snižování - motivace zaměstnanců - aspekty ergonomické - systém pracovní

HLAVIČKOVÁ, HANA: Národní kolo soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP má své vítěze
anotace: Představení projektů v Česku působících podniků, které uspěly v národním kole programu "Správná praxe", které bylo zorganizováno jako součást celoevropské kampaně "Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku" pro období 2016-2017.
klíčová slova: programy bezpečnosti - soutěže - podniky - Správná praxe - věk - 2016

HORÁČKOVÁ, ALENA: Profesionál - Koordinátor BOZP na staveništi - výsledky 1. ročníku soutěže
anotace: Soutěž odborně způsobilých osob v oblasti stavebnictví PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI měla v r. 2016 svou premiéru. Informace o vítězích 1. ročníku a o jejich projektech.
klíčová slova: soutěže - osoby odborně způsobilé - koordinátoři BOZP - profesionálové bezpečnosti práce - 2016

 

Die BG - č. 10 (2016)

HENSIEK, JOERG: Schutzgitter fallen: das Ende der Trennung / Konec ochranných mříží: konec oddělování
anotace: S nástupem spolupráce "člověk-stroj" vzniká nový průmyslový svět práce. Tato spolupráce slibuje vyšší produktivitu, vyšší bezpečnost a vytvoření dalších možných aplikací. Probíhá řada výzkumů, vzniká nová kultura bezpečnosti, nutnost posouzení vznikajících rizik, potřeba nových předpisů, digitální ochrany (př. zabezpečení pomocí rozpoznání typu pleti).
klíčová slova: systém člověk-stroj - posuzování rizik - ochrana specializovaná

 

Die BG - č. 11 (2016)

MAGIERA, CARSTEN: Stäube und Rauche: stille Killer in der Arbeitswelt / Prach a kouř: tiší zabijáci ve světě práce
anotace: Článek se zabývá vlivem prachu a kouře na lidské zdraví, především na plíce. Malé částice jsou obzvláště nebezpečné. Zaměřeno na provádění posouzení rizik.
klíčová slova: prach - kouře - rizika zdravotní - plíce - posuzování rizik

TISCHENDORF, MARKUS: Neue Ausbildungskonzept für Bediener von Teleskopstaplern / Nová koncepce školení pro operátory vysokozdvižných vozíků
anotace: Vysokozdvižné vozíky a jejich aplikace jsou neocenitelným pomocníkem v zemědělství, průmyslu i stavebnictví. Při tvorbě nové koncepce jejich operátorů je nutné začít u posouzení rizik, sledovat opatření BOZP v podniku.
klíčová slova: vozíky vysokozdvižné - školení - hodnocení rizik

 

Chemagazín - č. 6 (2016)

BUREŠOVÁ, BLANKA: Klasifikace směsí podle akutní toxicity
anotace: Autorka upozorňuje na možnost výpočtu akutní toxicity směsi z hodnot LD50 látek obsažených ve směsi. Usiluje tak o lepší uvedení výpočtu klasifikace směsí, které jsou nebezpečné pro zdraví člověka, do praxe.
klíčová slova: látky chemické - směsi - toxicita - klasifikace - nebezpečnost - kategorie - hodnoty - cesty expozice

KROBOVÁ, LAURENCIE: Nové vícebodové detektory určené k monitorování kyslíku a oxidu uhličitého
anotace: Nový detektor je rozšířen o další senzory. Umožňuje tak nejen detekci oxidu uhličitého nebo kyslíku, ale i nabízí i kontrolu úbytku kyslíku v prostředí, kde jsou používány inertní plyny (neon, argon, helium). Zmíněna jsou i další zařízení, s jejichž pomocí lze detekovat i jiné plyny, jako např. dusík, oxid uhelnatý, oxid dusičný a další.
klíčová slova: kyslík - oxid uhličitý - detekce plynů - detektory plynů - monitorování - vzduch dýchací - výrobky

ČERNÍK, MAREK: APEX R5 REMOTE: řešení rizik při počítání částic polétavého prachu
anotace: Čítače částic jsou důležitými nástroji pro kontrolu kvality vzduchu ve farmaceutických, biofarmaceutických nebo zdravotnických provozech. Kromě určování kvality vzduchu v rámci kvalifikace výrobních prostor jsou čítače částic důležitým nástrojem pro potvrzení čistoty vzduchu v kritických místech, kde probíhají vysoce rizikové výrobní procesy.
klíčová slova: prach polétavý - částice polétavé - vzduch znečištěný - procesy výrobní - provozy výrobní - průmysl farmaceutický - zdravotnictví - prostředí bezprašné - výrobky

RANČÁK, J. - SOUČEK, I. - ŠPAČEK, M.: Ekonomika a řízení podniku v chemickém průmyslu (koncept společenské odpovědnosti firem, jeho vývoj a současné pojetí)
anotace: Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility, dále jen CSR) je pojem, který je dnes běžně používán na různých úrovních, rozmanitých konferencích a fórech, aniž je vždy úplně jasné i samotným uživatelům těchto kategorií, o co se jedná. Často jsou z kontextu vytrhávány pouze jednotlivé aspekty a to zejména aspekty sociální. Totéž lze říci např. i o firemní filantropii a dárcovství, které je stále zaměňováno s CSR. Zdá se, že více času a prostoru je často věnováno pouhé propagaci CSR, než skutečně serioznímu zkoumání těchto otázek. Navíc se zdá, že v této oblasti přetrvává stále řada mýtů např. o chování firem či zákazníků. Článek se tedy tomuto pojmu věnuje, poskytuje jeho definici a modely, zabývá se jeho výkonností a měřením.
klíčová slova: řízení podnikové - odpovědnost společenská - odpovědnost organizace - modely - výkonnost - měření

ŠPAČEK, L. - SUCHÝ, J. - SOUČEK, I.: Chemický průmysl a aktuální environmentální legislativa
anotace: Chemický průmysl je jedním z nejvýznamnějších odvětví ČR a dle různého pohledu (tržby, počet zaměstnanců, přidaná hodnota) tvoří cca 15% podíl českého zpracovatelského průmyslu. Vzhledem k obavě rizik spojených s výrobou, distribucí a spotřebou chemických látek a směsí je nejvíce regulovaným odvětvím. Vzhledem k tomu, že produkty chemického průmyslu jsou používány v rámci celého zpracovatelského průmyslu, regulace chemického průmyslu pak následně nepřímo dopadají na celý český průmysl.
klíčová slova: průmysl chemický - legislativa environmentální - legislativa chemická - Evropa

 

Chemické listy - č. 12 (2016)

SKŘEHOT, PETR A.: Požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při používání nebezpečných chemických látek během praktické výuky chemie
anotace: Představení nejdůležitějších povinností nutných k zajištění ochrany zdraví žáků při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi při laboratorních cvičeních v rámci výuky chemie. Povinnosti škol a pravidla ochrany žáků vycházejí z aktuálních právních předpisů.
klíčová slova: školy - vyučování - výuka - žáci - chemie - látky chemické - látky nebezpečné - bezpečnost a ochrana zdraví - ochrana zdraví

 

Práce a mzda - č. 7-8 (2016)

SKŘEHOT, PETR ADOLF: Zajištění požadavků na BOZP při práci formou home office
anotace: Home office se stává stále častější formou práce a je jen otázkou času, kdy se tento fenomén promítne do právních předpisů. V souvislosti s prací z domova bude povinností zaměstnavatele zajistit BOZP svých zaměstnanců pracujících v tomto režimu. Autor se zamýšlí nad nástroji a možnostmi, které lze využít pro nastavení vhodných podmínek pro zajištění BOZP při výkonu práce z domova. Vedle jiných užitečných rad předkládá návrh písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o výkonu práce v režimu home office.
klíčová slova: režim pracovní - práce doma - práce z domova - BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - dohody - smlouvy pracovní - podmínky smluvní

 

Pracovní lékařství - č. 3 (2016)

ANDREJIOVÁ, MIRIAM - KRÁLIKOVÁ, RUŽENA - PIŇOSOVÁ, MIRIAMA: Analýza subjektívneho hodnotenia tepelno-vlhkostných mikroklimatických podmienok vo vybraných výrobných organizáciách
anotace: Mikroklimatické podmínky mají významný vliv na subjektivní pocit pohody člověka, kvalitu odpočinku i na produktivitu práce. Autoři článku mapovali subjektivní pocity 200 zaměstnanců vybraných výrobních (strojírenských) organizací na východním Slovensku.
klíčová slova: podmínky mikroklimatické - podmínky tepelně-vlhkostní - podniky výrobní - provozy výrobní - provozy strojírenské - strojírenství - hodnocení subjektivní - průzkumy - analýzy - výsledky - Slovensko

VÉVODOVÁ, ŠÁRKA: The impact of shift work on sleep and anxiety in general nurses / Vliv směnného provozu na spánek a výskyt úzkostí u všeobecných sester
anotace: Popis a výsledky kvantitativního výzkumu zaměřeného na vliv směnného provozu na spánek a výskyt úzkostí u všeobecných sester pracujících ve vybraných zařízeních zdravotnické péče v Olomouckém kraji.
klíčová slova: sestry zdravotní - zdravotnictví - provoz směnný - práce na směny - obtíže zdravotní - spánek - úzkost - kraje - výzkumy - výsledky - 2016

ŠEVČÍKOVÁ, JARMILA: Syndrom karpálního tunelu pohledem praktického lékaře - kazuistika
anotace: Syndrom karpálního tunelu patří k nejčastěji uznávaným nemocím z povolání. Autoři uvádějí rizikové faktory, které jsou nejčastější příčinou syndromu karpálního tunelu, rizikové skupiny, obvyklé subjektivní potíže a připomínají potřebu prevence. Předkládaná kazuistika ukazuje na skutečnost, že přes podezření na profesionalitu onemocnění nejsou některé případy posuzovány jako nemoc z povolání. Svědčí také o některých úskalích pracovnělékařských služeb.
klíčová slova: syndrom karpálního tunelu - nemoci muskuloskeletální - nemoci z povolání - onemocnění profesionální - kazuistika

 

Sicher ist Sicher - č. 10 (2016)

ADOLPH, LARS - KIRCHHOFF, BRITTA: Arbeit in der digitalen Welt: neue Herausforderungen für den Arbeitsschutz / Práce v digitálním světě: nové výzvy pro BOZP
anotace: Od devadesátých let směřuje pracovní svět ke konceptu CIM (Computer Integrated Manufacturing), vytváření virtuálních organizací, s čímž souvisí nové otázky firemní kultury i zajištění BOZP.
klíčová slova: kultura podniková - BOZP - digitalizace

HIEN, WOLFGANG: Kausalbeweise für arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren / Kauzální důkazy pracovních rizik souvisejících s prací
anotace: Při hodnocení rizik spolupracují subjekty s ústavy smírčího řízení, kde se řeší spory dle pracovního práva a interpretace zdravotních rizik souvisejících s prací a vedoucí hlavně k zavedení potřebných opatření. Jak zabránit nemocem z povolání? Popsáno na příkladu noční práce v nemocnici.
klíčová slova: rizika pracovní - nemoci z povolání - kazuistika - práce v noci

 

Sicher ist Sicher - č. 11 (2016)

LATZIN, JULIA: Berücksichtigung der dermalen Aufnahme von Gefahrstoffen in der Gefährdungsbeurteilung / Posuzování rizik vzhledem k dermální absorbci nebezpečných látek
anotace: Průnik nebezpečných látek kůží může způsobovat i vnitřní problémy. Proto je důležité měření ovzduší. Vhodný biomonitoring zachycuje všechny tři možné způsoby absorbce (inhalační, orální, dermální). Popsány možnosti ochrany, katalyzátory resorpce, zásady pomoci.
klíčová slova: látky nebezpečné - látky chemické - monitorování biologické - ochrana pokožky - pokožka
 

 

Sondy revue - č. 12 (2016)

KAŠPAROVÁ, JANA: Jaké změny přinese koncepční novela zákoníku práce?
anotace: Postihy za nechránění zaměstnanců proti stresu, násilí a obtěžování na pracovišti, nové počítání dovolené, konto pracovní doby, převádění na jinou práci, hromadné propouštění, práce z domova (homeworking) - to jsou některé z chystaných změn zákoníku práce.
klíčová slova: zaměstnanci - podmínky pracovní - ochrana zaměstnanců - zákoník práce - změny - 2016 - 2017

SMEJKALOVÁ KATEŘINA: Technologiím napospas?
anotace: Rozmach technologií, přesun lidské interakce do digitálního prostředí vedou ke snižování objemu zapojení člověka do pracovního systému a v té souvislosti k přehodnocení rolí zaměstnanců a k nárůstu nových forem práce. Příspěvek shrnuje výsledky průzkumů a studií týkajících se fenoménu nových forem práce mezi obyvateli vybraných evropských zemí.
klíčová slova: digitalizace - svět práce - změny - síla pracovní - formy práce - země evropské - průzkumy
 

 

Záchranář - č. Prosinec 2016 (2016)

STOLINA, PETR: Užitečný pomocník pro práce ve výškách
anotace: Jednou z častých činností báňských záchranářů je vykonávání prací ve výšce a nad volnou hloubkou. Popis nového zařízení (elektrický, akumulátorem napájený naviják ActSafe ACC II) a další informace k jeho použití pro opakované sestupy a výstupy pracovníků do a z volné hloubky.
klíčová slova: záchranáři - práce záchranářské - doly - práce ve výškách - práce nad volnou hloubkou - pomůcky - zařízení vytahovací - navijáky

 

Zpravodaj SÚIP - č. 4 (2016)

KRAMÁŘ, PAVEL: Bezpečnost práce ve strojírenství
anotace: Ve strojírenství dochází k neustálému vývoji, zejména ve vývoji nových strojů a technických zařízení. Stroje a zařízení uváděná na trh EU, vč. ČR, musí být, dle zákona č. 22/1997 Sb. ve shodě s požadavky prováděcích technických předpisů. Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojních zařízení, které je zaměstnavatel (provozovatel zařízení) povinen podle § 4 zákona č. 309/2006 Sb. zajistit, jsou uvedeny v nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a ve vyhlášce ČÚBP č. 48/1982 Sb. I přes provozování stále dokonaleji zabezpečených strojních zařízení na nich dochází k pracovním úrazům. Autor uvádí aktuální poznatky z kontrol prováděných inspektory práce ve věci dodržování jmenovaných přepisů a z kontrol příčin a okolností vzniku pracovních úrazů.
klíčová slova: úrazy pracovní - strojírenství - stroje a zařízení - provozovatelé - bezpečnost technická - požadavky bezpečnostní - kontroly - poznatky - inspekce práce

GROCHAL, JIŘÍ: Práce v ohroženém prostoru zemního stroje
anotace: Zemní a výkopové práce patří mezi nejrizikovější činnosti na staveništi. Autor uvádí prohřešky zaměstnanců proti minimálním požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Za jejich dodržování je odpovědný zaměstnavatel. Nedodržování pravidel BOZP a podceňování rizik je příčinou opakujících se a velmi podobných pracovních úrazů.
klíčová slova: stroje zemní - prostory ohrožené - staveniště - práce rizikové - požadavky bezpečnostní - nedostatky - kontroly - poznatky - inspekce práce

HORÁČKOVÁ, ALENA: PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI - výsledky 1. ročníku soutěže
anotace: Historicky první soutěž odborně způsobilých osob v oblasti stavebnictví PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI. Zhodnocení 1. ročníku soutěže.
klíčová slova: soutěže - osoby odborně způsobilé - koordinátoři BOZP - profesionálové bezpečnosti práce - 2016

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail