Koordinátor BOZP na staveništi - zkouška z odborné způsobilosti

Zkoušky

Zkouška z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi (dále jen "zkouška") podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Datum konání
23.05.2017 - 23.05.2017
Místo konání
VÚBP, v.v.i., Praha 1, Jeruzalémská 9
Pořadatel
VÚBP, v.v.i.
http://www.vubp.cz

Držitel akreditace (organizátor zkoušky): 
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

Odborný garant zkoušky: 
Ing. Karel Škréta

Administrátorka zkoušky: 
Ing. Zdenka Opletalová, e-mail: opletalova@vubp-praha.cz, tel.: 221 015 894

Další informace a přihláška na http://www.vubp.cz/koordinator-bozp-na-stavenisti/zkouska-z-odborne-zpusobilosti-fyzickych-osob-k-cinnostem-koordinatora-bozp-na-stavenisti

A. POŽADAVKY NA UCHAZEČE

Zkoušku může vykonat každý žadatel, který:

 • podal řádně vyplněnou přihlášku na zkoušku
  K přihlášce na zkoušku je nutné doložit tyto doklady (dle § 10 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů):< >kopii dokladu o dosaženém vzdělání (nebo úředně ověřenou kopii), alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolské vzdělání technického zaměření,potvrzení o délce odborné praxe (originál nebo úředně ověřenou kopii, příp. kopii), odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a), nebo v délce alespoň 1 rok, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření;
  Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané při přípravě nebo realizaci staveb.
  Potvrzení vydává buď zaměstnavatel, nebo osoba, pro kterou uchazeč služby poskytuje.uhradil poplatek za vykonání zkoušky
 • předložil písemnou práci (plán BOZP) dle stanovených požadavků, a tato práce byla hodnotitelem (člen odborné zkušební komise pověřený odborným garantem k jejímu posouzení) doporučena k obhajobě

Dle § 10 odst. 3 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, osvědčení o získání odborné způsobilosti je vydáváno na základě úspěšného vykonání zkoušky z odborné způsobilosti. Každá další zkouška z odborné způsobilosti, na kterou se žadatel o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti přihlásí, pokud již v minulosti úspěšně vykonal zkoušku z odborné způsobilosti, je posuzována jako periodická zkouška. Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo o úspěšně vykonané periodické zkoušce má ode dne jejího vykonání platnost 5 let.

B. INFORMACE O ZKOUŠCE

1. Místo konání zkoušky

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1, 2. poschodí, č. dveří 213.

2. Program zkoušky

 • Ověření dokladů:
  • ověření totožnosti uchazeče (průkaz totožnosti)
  • ověření dokladů o praxi a vzdělání zaslaných současně s přihláškou ke zkoušce (pokud jste doložili k přihlášce pouze kopie, na zkoušku přineste k nahlédnutí originály výše uváděných dokladů a administrátorka zkoušky před zahájením zkoušky porovná originály se zaslanými kopiemi)
 • Zahájení zkoušky (8.00 hod.)
 • Písemná část zkoušky – test:
  • skládá se z 80 otázek (uchazeč musí splnit všechny zkušební okruhy, viz Zkušební řád)
  • každá otázka má jen jedno správné řešení
 • Přestávka
 • Ústní část zkoušky:
  • ústní pohovor k jedné vylosované otázce, která se skládá z 6 podotázek, včetně obhajoby písemné práce (plánu BOZP), uchazeč musí splnit všechny zkušební okruhy, viz Zkušební řád

3. Organizace zkoušky

Administrátorka zkoušky na základě přijaté závazné přihlášky (originál) a po kontrole správnosti zaslaných dokladů ke zkoušce (viz bod A: doklad o dosaženém vzdělání, potvrzení o délce odborné praxe), žadatele zaregistruje a zašle mu pozvánku ke zkoušce se zadáním požadavků na zpracování písemné práce (plánu BOZP).
Nejpozději 15 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky uchazeč zašle zpracovanou písemnou práci k posouzení, (rozhoduje datum doručení, nikoliv odeslání) v tištěné podobě (v elektronické podobě po dohodě s administrátorkou zkoušky), bez jejího zpracování a doporučení k obhajobě hodnotitelem nebude možné zkoušku absolvovat! Držitel akreditace zajistí posouzení písemné práce podle § 7 odst. 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a nejpozději 5 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky sdělí uchazeči, zda písemná práce byla doporučena k obhajobě.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail